top of page

Maghapot kita ki Father

Dear Father,


Ano po an boot sabihon kan pilgrimage? Sa irisay an kabali sa pilgimage? Tano ta an Naga inaapud na Pilgrim City?


An minagalang, Janella

Dear Janella,


An “pilgrimage” iyo an paglakbay pasiring sa sarong banal na lugar o lugar na may religiosong kahulugan. An “pilgrimage” pwedeng pisikal mong gibohon o pwede man ining mag-representar kan paglakbay sa pagtubod nin sarong tawo. Para sa mga catolico an pagpasiring sa Roma hararom an kahulugan asin halaga, huli ta ini an centro kan saindang pagtubod.


Kun an mga catolico minaayon sa “pilgrimage,” sinda nagpapamibi, nag-aatender nin Misa, asin iba pang aktibidad na ginigibo nindang sarabay. An “pilgrimage” bakong paglalakbay na mayong katuyuhan na garo sana nagbabakasyon o nagpapahingalo asin mayong skedyul. Kadaklan sa mga “pilgrimage” nagmamaratang amay an nag-iiriba para makaabot duman sa mga lugar na dudumanan asin kadaklan na oras sararo sana sinda sa grupo.


Huli sa mga paliwanag na ini, madaling masasabotan kun táno inaapod na “Pilgrim City” an ciudad nin Naga. Digdi makukua an milagrosang imagen kan Nuestra Señora de Peñafrancia na yaon sa Basilica Minore sa nasambit na lugar. Sa katunayan, dai pa ciudad an Naga, yaon na an devocion ki Peñafrancia.


Siring man, sa bilog na taon, bako sanang kada-fiesta masasaksihan an pagbisita kan mga perigrino (pilgrims) ki Inang Peñafrancia hale sa manlaen-laen na lugar sa Bicol, sa Pilipinas asin sa ibang nacion. An Naga bantog na destinasyon kan mga deboto ni Nuestra Señora de Peñafrancia. Bakong kumpleto an saimong pagbisita sa Naga kun dai ka nag-agi sa Basilica kan Peñafrancia. Tama man nanggad na an Ciudad nin Naga apodon “Pilgrim City.”


An minagalang, Fr. Bill

* * *

Email me at: billparisadmu@gmail.com

Comments


bottom of page