top of page

Maghapot kita ki Father

Dear Father,


Poon pa kan bulan nin Septiembre sagkod ngunian na Octobre, makusog an pinapahiling na debosyon ki Santa Maria. Ano po an ginikanan kan pagtao nin honra saiya bilang “Ina nin Dios?”

An minagalang, Fatima

Dear Fatima,


An titulong “Ina nin Dios” (Theotokos) para ki Maria pinagpatotoohan kan First Council of Ephesus na ginibo sa Church of Mary kan taon 431. Sinabi sa decreto kan Council na si Maria iyo an Ina nin Dios huli ta an saiyang aking si Jesus sarong persona na parehong Dios asin tawo, diosnon asin arog kan katawohan.


Kun siring, an pagtao nin onra ki Maria bilang Ina nin Dios poon pa sa Council of Ephesus. Pag-abot kan ikapitong siglo, an pinaka-enot na aldaw kan Enero ginigibo an “Observedas” -- sarong celebracion kan pagbados ni Maria. Paglaog kan ika-treceng siglo, an fiesta kan Circumcision of Christ nasanglean an fiesta na nagtatao nin onra ki Maria. Sarong bagay na sa ngonyan na panahon dai ta na nasasakaihan. Sa ngonyan nahihiling ta na an devocion ki Maria, na nagtatao nin onra saiya, padagos an pagkusog asin paglakop.


Bilang kadagdagan, dai dapat malingawan na si Maria an Ina ni Jesus na pirmi tang ipinapahayag kun kita nagpapamibi kan Minatubod (Apostle’s Creed). An pag-apod “Ina nin Dios” nagsasabi nin sarong katotoohan na dapat ipahayag tanganing protektaran an sarong importanteng katotoohan manonongod ki Cristo na siya bako sanang Dios kundi totoong tawo na nakisumaro sa katawohan - Dios na nanitawo.


An minagalang, Fr. Bill

* * *

Email me at: billparisadmu@gmail.com

Comments


bottom of page