top of page

Maghapot kita ki Father

Dear Father,


Tano po ta kada Mission Sunday sa bulan ni Oktobre, pigsasadol kita maghiras nin pinansyal na suporta sa paagi nin mission envelopes? Para saen asin kiisay po an nakokolekta?

An minagalang, Javier

Dear Javier,


An World Mission Sunday sarong aldaw na itinatalaga kan Catolicong Simbahan sa bilog na kinaban tanganing ipahayag sa bilog na kinaban an dedicacion kaini sa trabaho kan misyon. Ini pinapangenotan kan mga Pontifical Mission Societies na midbid din sa apod na Missio. Ini pigce-celebrar taon-taon bago an pinakahuring Domingo kan Oktubre.Ini sarong pinakamahalagang aldaw sa buhay kan Simbahan huli ta tinutukduan an gabos na “magtao nin dolot sa Mahal na Dios sa laog kan Misa asin para sa mga actividad kan misyon sa bilog na kinaban” (Redemptoris Missio 81).


An mandato kan Simbahan iyo an pagpalakop kan Marhay na Bareta nin kaligtasan. Nin huli kaini pagdagos an paggibo nin mga misyon saen man lugar na kaipuhan pa na mamidbidan si Jesus, an Kagurangnan nin gabos. “Obligasyon kan mga Cristiano na magbalangibog asin magtestigo na mantang Siya ‘nag-eerok sa dai pwedeng ranihon na liwanag’ (1 Tm 6:16), an diosnon na Ama sa saiyang Aki, na namundag ki Virgen Maria, nagadan asin nabuhay-liwat, ginibo an sadiri niyang harani sa gabos na katawohan” (Mensahe kan Santo Papa kan World Mission Sunday, Oktubre 24, 1999). Ini an katotoohan na dapat maaraman kan bilog na kinaban asin magdara sa lambang saro na mas orog pang magtabang sa mga misyonero.


An katuyuhan kan World Mission iyo na makatabang sa mga local na ciudad, mga dai pa naaabot na mga comunidad, asin tanganing makabilog nin grupo nin mga misyonero na ma-andam kan mga tawo sa pagbalik giraray nin Kagurangnan. Siring man, sa paagi kan mga gibo kan mga misyonero mas dakul pa an magin Cristiano, orog na idtong mga mayo pang relihiyon. Kun siring dakulang bagay an ano man na maitatao ta sa mga kolekyon kan World Mission Sunday nin huli ta ini an tabang ta sa pagbalangibog kan Marhay na Bareta sa kinaban.


An minagalang, Fr. Bill

* * *

Email me at: billparisadmu@gmail.com

Comments


bottom of page