top of page

Maghapot kita ki Father

Dear Father,


Ano daw po an pinakamabisang pangadie ngarig simbagon kan mahal na Dios an satuyang kahagadan saiya?


An minagalang, Sandra

Dear Sandra,


Kadakul klase an pangadie, depende sa pangangaipo. Asin igwa talaga nin mga elemento na mas nakakadagdag pa sa pagigin epektibo asin kusog kan pamibi. Halimbawa, yaon ka sa estado nin gracia, pusog an saimong pagtubod, naghahagad ka sa dakulang kapakumbabaan, asin daing sagkod na pagpasalamat. Siring man dapat tama an klase kan saimong pamibi.


Pwede kang magpangadie kan mga dati ng gibong pangadie arog kan Ama Niamo, Mga Salmo sa Biblia, asin iba pa. Pwede man hale mismo sa saimong sadiring tataramon. Sa katukduan kan Simbahan, an Misa an pinakahalangkaw na porma nin pamibi huli ta dyan ta mismo nasasabatan asin inaako si Jesus. Sa pamibi nagkakaigwa kita nin pusog na relasyon sa Dios na dawa dai mo na sabihon an hinahagad mo, aram na Niya ini.


Ano na an pinamabisang pangadie? Gabos na pangadie, minsan hinghing na sana o mayo kang sinasabi, epektibo nanggad kun hali ini sa puso. Kun pinagayon na maray an pakagibo pero bako man udok sa boot, dai man giraray ining saysay. Garo sarong latang matanogon kun pinupokpok huli ta mayong laog. Kaya an pangadie mina-depende sa disposisyon, sinceridad, kapakumbabaan asin pagpasalamat kan nagpapamibi. Bilang kadagdagan, dai dapat malingawan an mga sangkap kan kumpletong pamibi -- pagmidbid kan kapangyarihan nin Dios, paghagad nin tawad sa mga kasalan, pagpasalamat sa Kagurangnan, asin paghagad kan minamawot na biyaya. An paghagad nin biyaya nasa hurihan sana. An sekreto sa pamibi, dai ka dapat kapagalan asin dagos-dagos sana.


An minagalang, Fr. Bill

* * *

Email me at: billparisadmu@gmail.com

Comments


bottom of page