top of page

Maghapot kita ki Father

Dear Father,


Tano po ta igwa kita nin tradisyon nin pagpanguros gamit an ‘holy water’ o benditadong tubig na yaon sa ‘holy water font’ sa kada paglaog sa mga simbahan?

An minagalang, Rowena


Dear Rowena,


An mga Catolico, sa paglaog sa pintuan kan simbahan, idinuduta an saindang kamot sa benditahan (lalagan nin agua bendita) na may benditadong tubig asin nagpapangurus bilang preparasyon para sa celebracion kan liturgia. An agua bendita nagpapagiromdom kan bonyag na saindang inako asin an pagkasaro ninda ki Cristo. An imagen kan “paghugas” nagtatabang na magiromdoman ta na dapat kitang malinigan asin mapatawad kan satong mga kasalan.


Tano ta ginigibo ta ini? Kun binubuntog ta an satong mga muro sa benditadong tubig asin kita nagpapangurus, inaapod kitang giromdomon an satong tipan sa bonyag. Kun siring an gawe kan pagbontog kan satong muro sa agua bendita konektado sa satong bonyag na inako. Sa tubig kan bonyag binuksan sato an langit asin tinutugutan kitang magpasiring sa altar asin mag-celebrar kada Misa kun binabago ta ining satong banal na pakikipagtipan.


Sa Catolicismo, Lutheranismo, Anglicanismo, Eastern Orthodoxy asin iba pang mga simbahan, an benditadong tubig iyo an tubig na benebendisyonan kan padi para gamiton sa pagbonyag, pagbendisyon nin mga tawo, mga lugar, mga bagay, o bilang paagi nin pag-alaw kan mga maraot na espiritu.


Tano ta nagpapangurus kun naglalaog sa simbahan o nag-aagi sa atubangan kaini? Ini tanda kan mga Catolico asin kinakatakutan kan demonio. Tano? Huli ta dinaog na ni Jesus an mga ini (Col 2:15) asin kun nagigiromdoman ninda an saindang ipinako sa Cruz, natatakot sinda Saiya na nilugadan niya an mga payo kan mga dragon.


Tano ta may agua bendita sa paglaog sa simbahan? Huli ta an benditadong tubig pirming konektado sa bonyag. An Bonyag iyo an pinaggigikanan kan paglaog sa Simbahan nin Dios. Dai ka man magigin kaayon sa Simbahan kun dai ka bonyag. An pag-agi sa tubig kan bonyag, minalaog kita sa buhay nin Dios ki Cristo, na satong aakoon asin ice-celebrar sa mas hararom na paagi sa satong mga gigibogon sa Misa.


Kun siring kun ika minaduta kan saimong mga muro sa benditahan paglaog sa Simbahan, dapat mong tandaan na ika binonyagan asin mayo na saimong kapangyarihan an karatan. Asin sa saimong pagpangurus, inaandan mo an saimong sadiri sa paghagad nin tawad sa Dios tanganing magin andam ka sa pag-celebrar kan mga sacramento.


An minagalang, Fr. Bill

* * *

Email me at: billparisadmu@gmail.com

Comments


bottom of page