top of page

Maghapot kita ki Father

Dear Father,


Tano po ta kaipuhan maghugas nin kamot an mga padi kun consecration sa misa?

An minagalang, Romeo


Dear Romeo,


An tubig na nagbobolos sa kamot sarong tanda nin paghugas o paglinig (ablution). Sabi sa Biblia, si Pilato naghugas kan saiyang kamot bako tanganing maglinig kan dugo mismo ni Jesus, kundi tanganing ipahiling an simbolismo kan paglinig kan mga kasalan na irene-representar kan dugo.


An mga padi naghuhugas nin kamot bilang tanda na sinda bakong maninigo na magdolot kan sacrificio nin Misa asin ini man tanda kan saindang pangangaipo na malinigan. Ini makahulugan huli ta an mga kamot na “piglinigan” iyo an mga kamot na makapot kan hostia asin kalis sa consagracion.


Dakul sato nagtutubod na an paglinig kan saindang mga kamot sarong pisikal na paghugas kaini. Pero an pamibi kan mga padi sa saindang paghugas nin kamot manonongod sa panlaog na aspeto kan saindang pagkatao nganing sinda magin malinig.


An pamibi mismo kinukumpirma ining saindang kamawotan na malinigan kan saindang kasalan asin makabutas sa saindang mga kaluyahan. An sinsabi kan padi mantang nahuhugas nin kamot iyo an minasunod: “Lord wash away my iniquities and cleanse me from my sins.” Halipot na mga tataramon alagad pano ni kahulugan.


Sa Rito kan mga Romano, an celebrante sa Misa naghuhugas kan saiyang kamot sa pribadong lugar bago magsolot kan saiyang vestidura sa Misa. Tibaad an ginagamit nyang pamibi - “Da, Domine, virtutem.” Pag-abot man sa laog kan Misa, minahugas giraray siya nin kamot pakatapos niyang andamon an mga dolot sa altar.


Ini an ceremonia kan lavabo. May pampahid asin may “bowl” kun saen duman sinasalod an tubig sa paghugas kan kamot kan padi.


An minagalang, Fr. Bill

* * *

Email me at: billparisadmu@gmail.com

bottom of page