top of page

Maghapot kita ki Father

Dear Father,


Tano ta kaipuhan na taon taon igwa kan panahon nin Adviento sa Simbahan? Sa mga komersiante baga saka kadaklan na harong, an piglalaag na iyo an mga parol saka Christmas decors bako pang Advent. Papano daw magiging mas maka hulugan an pag-observar kan Adviento kan lambang Cristiano?

An minagalang, Isabel


Dear Isabel,


Sa Simbahan na Catolico, an panahon nin Adviento igwa nin apat na Domingo kun saen pinapagiromdom kita kan halaga ni Cristo sa satong buhay, inaandam kita sa pag-celebrar kan pagkamundag ni Jesus, asin itinututok an satong atensyon sa ikaduwang pagbalik ni Cristo sa maabot na panahon.


Sosog sa kinaugalian, an mga Catolico minataong dakulang doon sa pagpamibi asin igwa man elemento nin pag-ayuno sa mga bagay nakakaraot sa espiritu kan kapaskuhan. Purple an color kan vestidura kan mga padi sa panahon na ini asin ibinubugtak man an Advent wreath na igwa nin apat na kandila na sinusuloan kada Domingo nin Adviento.


Mahalaga an Adviento asin kada semana igwa nin espesyal na kahulugan ini.  Sa enot na semana, an mga Catolico susuloan an enot na kandila. Nagpapahiling ini nin paglaom asin ini inaapod na “Prophet’s candle” asin ini nagpapagiromdom na si Jesus maabot na.


Pagsunod semana, an ikaduwang kandila an sinusuloan asin ini minarepresentar kan celebracion nin pagtubod. Nakaugat ini sa mayong sagkod na pakamoot nin Dios, asin ini an inaapod na “Bethlehem” candle.” Ipinapagiromdom kaini na si Maria asin Jose naglakbay pasiring sa Bethlehem.


Sa ikatolong Domingo, an kandila na an kolor “pink” an sinusuloan. Nakaugalian nang ipag-celebrar an dakulang kaogmahan asin ini an inaapod na Shepherds Candle.” An ikatolong Domingo inaapod man na “Gaudete (rejoice) Sunday.” Ini an Domingo na ginigiromdom si Maria bilang Ina ni Jesus.


Sa ikaapat na Domingo, sinusuloan an pinakahuring kandila na nagpapahiling nin katoninongan asin ini an inaapod na “Angels candle.” An pinakasimpleng mensahe digdi kan mga anghel iyo an mga tataramon na “peace on earth and goodwill towards men.”


Ngonyan tama ba na sa panahon nin Adviento maglaag na nin mga Christmas tree, mga parol, mga dekorasyon na ibinubugtak kun pasko? Sa praktikal na rason, pwede na ta alangan man magsiribot sa pag-decorar sa aldaw mismo kan pasko. An gabos man na darakulang okasyon pighahandaan nin halawig na panahon sa pag-abot kaini. Pero dai man nangangahulugan na dai mo inaandam an saimong sadiri sa pagsabat ki Jesus sa pasko.


Kun siring, sa pag-andam mo kan saimong kapalibotan para sa pasko, sa pagbakal mo nin pangdekorasyon, asin sa pagpatugtog mo kan mga awit sa pasko sa panahon nin Adviento, an dapat mong tandaan, an pasko iyo an pagkamundag ni Jesus sa saimong buhay, an paghingowa mong halion an mga bagay na bakong tama, an pagsolsol sa kasalan, asin an paghiras mo kan saimong sadiri sa iba.


An minagalang, Fr. Bill

* * *

Email me at: billparisadmu@gmail.com

Comments


bottom of page