top of page

Maghapot kita ki Father

Dear Father,


Tano po asin kasuarin pigdusay an satong nasyon na Pilipinas sa pangataman kan Imaculada Concepcion? Ano po an pigroromdom sa aldaw kan Deciembre 8?

An minagalang, Maricon

Dear Maricon,


Si Maria, sa titulong Inmaculada Concepcion (Immaculate Concepcion), iyo an patrona kan bilog na Filipinas. Sa kapinonan kan pagsakop kan Filipinas asin sa pagdara kan Cristianismo digdi, yaon an impluwensya kan Inmaculada Concepcion.


Kan taon 1521, nag-abot si Magellan kaiba an tolong barko na an mga pangaran “Concepcion,” “Trinidad” asin “Victoria.” Kan Febrero 6, 1579, tinogdas ni Pope Gregory XIII an Diócesis nin Manila asin ipinagboot nya na an Manila Cathedral idusay sa pangataman kan Inmaculada Concepcion.


Kan Agusto 14, 1595, binanga ni Pope Clement VIII an Diocesis nin Manila asin ginibo ining Arkidiocesis na may tulong mga suffragan diocesis- Nueva Caceres, Nueva Segovia asin Cebu. Kasabay kaini an saiyang kamawotan na gibohon patrona an Inmaculada Concepcion kaining tolong mga bagong diocesis.


Pinagmawot man ni King Charles V na ideklara kan Spanish Cortes na an Inmaculada Concepcion iyo an maging patrona kan España asin kan gabos na nasasakopan kaini. Ini inaprubaran ni Pope Clement VIII kan Nobiembre 8, 1760. Pinasunod an siring na desisyon sa America asin sa Filipinas sa paagi nin sarong “Royal Cedula” kan Abril 16, 1761. Kan Mayo 24, 1764, ipinasunod digdi sa Filipinas an nasambit na “Royal Cedula” asin an bilog na nasyon, idinusay sa pangataman kan Inmaculada Concepcion.


An Inmaculada Concepcion pinagce-celebrar kada Deciembre 8 kan taon. Ano an boot sabihon kan Inmaculada Concepcion? Itinutukdo kan Simbahan na si Santa Maria ipinagbados ni Santa Ana, na saiyang ina, na dai nadigtaan kan “kasalan na orihinal” na minana kan katawohan ki Adan asin ki Eba. An “kasalan na orihinal” iyo an makasalanon na kamugtakan kun saen an lambang tawo namumundag (sinful living condition in which we are all born). An kasalan na ini pinapara kan Sakramento nin Bonyag.


An minagalang, Fr. Bill

***

Commenti


bottom of page