top of page

Maghapot kita ki Father

Dear Father,


Tano po ta igwa nin mga Belen kun Pasko?

An minagalang, Rebecca


Dear Rebecca,


An BELEN (Nativity Scene) hale sa Español na an boot sabihon Bethlehem. Ipinapahiling kaini kun saen namundag si Jesus na nagligtas sa kinaban sa kaoripnan nin kasalan. Ini sarong tradisyon na ginigibo kan mga Filipino kun pasko asin ipinapahiling kaini an kagayonan asin kapakumbabaan kan pagkamundag nin Kagurangnan.


An Belen o inaapod na “Crèche” iyo an modelo kan pagkamundag ni Jesus. Ipinapahiling kaini na an mga ginigibo naka-pokus sa banal na mag-agom na si Maria asin Jose na kaibahan an saindang bagong mundag na aking si Jesus. Kadakul halimbawa an nagpapahiling kan pagkasararo kan banal na familia - Jesus, Maria asin Jesus. Sa laog kan kulungan, yaon an mga hayop sa uma, mga pastol asin mga anghel. Baka yaon man an tolong madodonong na tawo na nagbisita saiya.


Sa paggibo kan Belen, ini nagpapagiromdom sa gabos , orog na sa mga nagtitios asin bakong gayong maswerte sa buhay kan aki nin Dios na kinugos an pagigin oripon tanganging makaligtas an katawohan sa diklom nin karatan. Siring man, ipinapagiromdom kan belen an retrato kan kinaban na binago kan presencia nin kabanalan. An kabanalan na ini hararom an presencia sa kinaban.


An pasko centro kan satong pagkabuhay huli ta an Dios nakisumaro sa satuyang pagkanitawo. Kaya an belen simbolo ni Cristo na nakisumaro satuya. Kun siring, an belen sarong importanteng parte kan pasko huli ta ipinapagiromdom kaini na an Dios kaibahan nyato sa kinaban asin dai kita pinapabayaan sa dalan nin kabanalan.


An minagalang, Fr. Bill

***

bottom of page