top of page

Maghapot kita ki Father

Dear Father,


Ano po an kahulugan kan “Pasko” o Christmas? Tano ta ginagamit man an “pasko” kada Semana Santa?

Minagalang, Minerva


Dear Minerva,


An pasko (Christmas) iyo an taon-taon na paggiromdom sa pagkamundag ni Jesus sa kinaban. An Simbahan oficialmenteng mina-celebrar kan pasko nin walong (8) aldaw poon Deciembre 25 hanggang Enero 1. Ini inaapod tang “octave of Christmas.” Kaya pwede kang mag-greet nin “Merry Christmas” hanggang Enero 1.


An panahon nin paskuwa o panahon nin pagkabuhay-liwat ni Jesus sarong panahon sa liturgia kan simbahan na may singkwentang (50) aldaw poon sa pagkabuhay ni Jesus abot sa Domingo nin pentekostes.


An Pasko nin Pagkamundag (Christmas) dai nanggad pwedeng pagsuwayon sa Pasko nin Pagkabuhay- liwat (Easter Sunday). An omboy na namundag sa Christmas iyo man an parehong omboy na nagtao nin kaligtasan sato sa saiyang Pagkabuhay-liwat (Easter).


An bilog na cycle arog kaini: Birth, Death and Rebirth. Tinawan kita nin buhay kan kita namundag sa kinaban, danggan kita magagadan, pero nin huli sa pagkabuhay-liwat ni Jesus kita nagkaigwa nin tsansa na mabuhay giraray (rebirth). Kun si Jesus nabuhay liwat (resurrection), iyo ini an nagtatao sato nin dakulang paglaom na kita man mabubuhay-liwat arog niya.


An minagalang, Fr. Bill

Comments


bottom of page