top of page

Maghapot kita ki Father

Dear Father,


Tano po ta “Black Nazarene” an apod kan Nazareno sa Quiapo? Ano po mas dakula an blessing kan Itom na Nazareno?

An minagalang, Coco


Dear Coco,


Kan Mayo 31, 1606 an original na imagen kan Black Nazarene ginibo kan sarong Mexican sculptor asin ipinadara kan enot na grupo nin mga Augustinian Recollects Friars sa Manila hale sa Acapulco, Mexico. Alagad, an barko na kun saen nakalunad an imagen nasulo kaya an imagen nagin itom an kolor.

Igwa man mga nagsasabi na an imagen itom huli ta ini gibo sa Mesquite wood.


Mayo man koneksyon an kolor kan Nazareno sa saiyang pagigin milagroso. An dapat tawan atensyon iyo an dakulang kapangyarihan ni Jesus sa pagtabang sa satong mga pangangaipo. Danay ta siyang kaibahan sa satong buhay sa paagi kan saiyang Espiritu. Kun siring, dawa anong kolor kan imagen ni Jesus, padagos niyang pinapatoninong an satong isip o namamatean, binobolong Niya an satong mga helang, pinapapangyari Niya an mga bagay-bagay tanganing malampasan ta an satong mga problema asin kadakul pang iba.


An Black Nazarene sarong imagen nin Kagurangnan na nagpapasan nin cruz. Ini nagpapahiling sato na si Jesus padangat an lambang saro sato sagkod sa kagadanan sa cruz kun saen inako ta an kaligtasan sa kasalan. Dai na dapat kita matakot sa karatan, problema, asin mga kadificilan sa buhay. Dinaog na ni Jesus an gabos na ini. Kaya dai kita magparaluya-luya sa buhay ta aram ta an Kagurangnan naenot na sato sa pagpasan kan cruz. Kun may mga pinag-aagihan ka sa buhay, agihan mo sana yan huli ta dakulaon an pagtubod asin paglaom ta ki Jesus, an satong paalawan asin parasurog.


An minagalang, Fr. Bill

*

Comments


bottom of page