top of page

Maghapot kita ki Father

Dear Father,


Pwede daw po na an ‘cremated’ ashes kan sarong nagadan nasa harong kan kapamilya forever? Hanggang nuarin an mga abo pwede magtener sa harong or saen pa man gustong ilaag kan pamilya? O dapat pa man ilubong giraray sa columbarium or kamposanto?

An minagalang, Nelson


Dear Nelson,


Kun an sarong Catolicong familia pinili an “cremation” para sa saindang nagadan na mahal sa buhay, pigsasabi kan Simbahan na dapat ilobong an mga abo kan gadan na pańo nin paggalang asin pamibi. Sabi kan Vatican, an mga abo kan gadan dapat tratohon man na pareho kan ilinolobong na bilog an hawak. Asin an mga abo kaipuhan ilaag sa sagradong lugar para sa mga gadan arog kan kamposanto o ‘columbarium.’


An mga abo kan gadan, kun ipupuli sa harong, dai dapat ini maghaloy dyan, dai isabwag sa dagat, dai man dapat barangaon kan mga miembro kan familia. Igwa pa ngani kun minsan an mga abo linalaag sa mga kwintas kan mga kapamilya para daa pirming nagigiromdoman asin harani sa saindang mga puso. Bilang pag-respeto sa gadan, dai dapat gibohon an mga gaweng ini sa abo kan nagadan.


Inaprobaran kan Vatican an “cremation” kan taon 1963 bilang sarong paagi nin pagdispatsa sa hawak kan gadan pero an gaweng ini dai dapat pinipili huli sa pagkontra sa pagtubod sa pagkabuhay-liwat (resurrection). Mayo dapat ikatakot an mga Catolico sa pagpili kan “cremation” para sa saindang nagadan na kapamilya basta ini sosog sa katukdoan kan Simbahan. An dapat sanang tandaan, dai dapat ini magparahaloy sa harong huli ta igwa man sagradong lugar para sainda. Akoon ta na igwa sanang hangganan an satong pag-iribahan sa daga.


An minagalang, Fr. Bill

Comments


bottom of page