top of page

Maghapot kita ki Father

Dear Father,


Nuarin po an poon asin tapos kan Cuaresma? Bilang Katolico, ano an mga dapat sunodon ngarig maging solemne asin makahulugan an satuyang pag observar kan Kuaresma?

An minagalang, Rico


Dear Rico,


An cuaresma (Lent) minapoon sa Miercoles de Ceniza (Ash Wedneday). Sa Western Church, nagigin anom na semana may kabanga bago mag-Easter asin ini 40 aldaw para mag-ayuno asin abstinencia bilang pagsunod sa paarog ni Cristo nin pag-ayuno sa disierto bago magpoon an saiyang pampublikong ministerio.


Sa Cristianong kalendario an mga Cristiano pig-aalok na atubangon ninda an saindang pagkakasala, giromdomon na an buhay may hangganan asin magpasalamat sa regalo nin kaligtasan na inako sa pagsakit, pagkagadan asin pagkabuhay-liwat nin Kagurangan.


Paano maise-celebrar na makahulugan an Semana Santa? Kadakukon simbag sa hapot na ini pero practikal an itatao ko. Enot, magbalik sa Kagurangnan, magkumpisal. Kun harayo ka na sa Dios, hanapon mo na an dalan pabalik saiya. Ikaduwa, halion an kaanggotan sa puso. Ikatolo, maggibo nin maray sa kapwa asin magsakripisyo. Ikaapat, magpahiling nin pagmalasakit sa kapwa asin ipahayag an pagmakulog. Asin ikalima, tanggalon an bisyo asin maraot na ugali asin mga kaisipan. Logod gabos kita magkaigwa nin pagbabago sa buhay pakatapos kan mga gawe nin pag-penitencia ngonyan na Cuaresma asin Semana Santa.


An minagalang, Fr. Bill

*

コメント


bottom of page