top of page

Maghapot kita ki Father

Dear Father,


Ngunian na taon, an “Mierkoles de Ceniza” (Ash Wednesday) nagkataon na Valentine’s Day (Pebrero 14). Bilang Catolikong Cristiano, papano po an maray na pag-observar kan pagpoon kan Kwaresma sa Ash Wednesday sa aldaw kan mga puso? Papano man po an pagcelebrar kan Valentine’s Day na pig-iisip an kahulugan kan Ash Wednesday?


An minagalang, Eduardo

Dear Eduardo,


An Valentine’s Day hale sa sarong Cristianong fiesta na nagtatao nin honra sa sarong martir na an ngaran Valentine. Paglipas kan panahon nagkaigwa ng relihiyoso, pan-negosyo asin pan-kulturang celebracion nin pagkamoot asin pagkaminorootan. Kun Catolico ka, an Valentine’s Day sarong oportunidad na ipamibi ki San Valentin an mga familia, mag-aragom asin nagkakaminorootan na logod ini magdara sainda nin mga relasyon na makahulugan asin naka-centro sa Dios.


Ano daw an epekto kaini sa Ash Wednesday na kasabay an petsa sa Valentine’s Day? Mayo man dakulang epekto huli ta an Ash Wednesday nagsasabi na kita magbagong buhay asin magtubod sa Evangelio. Kun siring an Ash Wednesday sarong oportunidad na bagohon an puso asin itama an salang mga relasyon, pakusogon an nagluluya nang pagpaminorootan asin ipamibi an mga nagpopoon pa sanang pag-iribahan. Halion din an kaangotan sa puso, mga hinanakit, pagkauri asin panlalamang na nakakaraot kan magagayon na pag-iribahan.


Kun siring, an Ash Wednesday sarong maray na kontexto para magtalubo an pagkaminorootan kan lambang saro, orog na kan mga mag-aragom, mga familia asin mga mag-aramigo.


An minagalang, Fr. Bill


Comments


bottom of page