top of page

Maghapot kita ki Father

Dear Father,


Kada Viernes kan Kuaresma, abstinensya. Ano po an talagang kahulugan kan abstinensya? Sa irisay an kaipuhan mag- abstain? Ano an puede kakanon asin dai kakanon? Pano po kun dai ako nakaka abstain? Anong mga rasones an makaka “exempt” sako sa pag abstinensya? Ano an puede kong gibohon kun dai naka abstain? Bilang Katoliko, bastante na po kun makasunod sa abstinensya kun Kuaresma?An minagalang, Filomena

Dear Filomena,


An mga pamantayan kan abstinencia sa pagkakan nin karne padagos pa man giraray ipinapasunod kan Simbahan poon sa edad na katorse (14) años. An mga aldaw nin abstinencia iyo an minasunod Ash Wednesday, Good Friday, asin gabos na Viernes nin Cuaresma (Lent).


An abstinencia gawe nin pag-penitencia na ginigibo kan mga kaayon sa Simbahan. Iniiwasan ta an pagkakan nin karne asin ano man na produkto na hale sa hayop arog kan sugok, butter, gatas, cream asin cheese. Sabi sa katesismo, dai kita dapat magkakan nin karne kan mga manok, baka, orig o gamgam. Hingowahon man na maglikay sa alcohol, mahahamis na kakanon o mga pan-dulce asin mga produkto kan mga fast food na hale sa manok asin baka.


An mga gibong ini nin pagsayuma sa sadiri tinatabangan kitang makabutas sa mga kapurisawan na dolot kan kinaban, maipahayag an satong kamawotan na maparani ki Jesus, asin makisumaro sa Saiyang pagsakit.


Sa mas hararom na paghiling, sa satong pag-abstinencia, an mga Viernes kan Cuaresma mayo kitang iniisip na “karne” kundi an hawak ni Cristo na nagdara sato nin liwanag asin kaligtasan sa Cruz huli sa Saiyang perpektong pagkamoot sato. Sa abstinencia, nakatutok an satong atensyon sa satong devocion sa hawak ni Jesus.


An minagalang, Fr. Bill

*

Comments


bottom of page