top of page

Maghapot kita ki Father

Dear Father,


Tano ta 40 aldaw an cuaresma?

An minagalang, Lydia


Dear Lydia,


An numero cuarenta (40) nagpapahiling nin panahon nin pag-probar, pagpenitensya, paglinig asin pagbabago. Sa Bagong Tipan (New Testament), an 40 aldaw iyo an lawig kan panahon na si Jesus pigprobaran kan demonyo sa desierto bilang pag-andam para sa saiyang pampublikong ministerio, pagbalangibog kan evangelio.


An Lent (Latin: Quadragesima, ‘Fortieth’) iyo an solemneng Cristianong ehersisyo sa liturgia kan Simbahan na ginigiromdom an 40 aldaw na si Jesus nag-ayuno sa desierto asin dai nagpadaog sa sugot kan demonyo sosog sa evangelio na sinurat ni Mateo, Marcos asin Lukas. Siring man si Elijah “naglakaw cuarentang aldaw asin cuarentang banggi pasiring sa bukid nin Dios, an Horeb” sa pagdulag nya sa kaanggotan ni Jezebel (1 Kings 19:8). Alagad an 40 aldaw kan cuaresma minimidbid bilang an panahon na inubos ni Jesus sa disierto sa pag-ayuno, pagpamibi asin paglaban sa demonyo (Mateo 4:1-11).


An tataramon na dai nanggad pwedeng sabihon sa panahon nin cuaresma iyo an Alleluia huli ta an Cuaresma panahon nin kamunduan para sa mga naginibong kasalan, asin an Alleluia pigrereserba sa “Great Alleluia” na ipagrorokyaw sa pagkabuhay liwat ni Jesus sa mga gadan.


Bilang pagtapos, an cuaresma 40 aldaw na ginigiromdom kaini an panahon na si Cristo yaon sa desierto na kun saen kita inaagyat man na arogon an mga gawe nin kabanalan na inagihan nya duman.


An minagalang, Fr. Bill

***

Comments


bottom of page