top of page

Maghapot kita ki Father

Dear Father,


Ano po an boot sabihan kan paggibo nin mga sakripisyo sa panahon nin kwaresma?

An minagalang, Socorro


Dear Socorro,


Kun panahon nin Cuaresma, igwang pigtutukdo na tolong harigi nin pagsakripisyo an Simbahan. Ini iyo an pagpamibi, pag-ayuno asin paglimos. Hinahanap ta an Kagurangnan sa pagpamibi sa pagbasa kan Biblia; naglilingkod kita sa paagi kan paglimos; asin ginigibo ta an pagkontrol sa sadiri sa paagi nin pag-ayuno.


Parte kan sakripisyo an pangapodan na talikdan ta an satong mga luho asin pangkinaban na kaogmahan kun Cuaresma. Inaagyat kitang magkaigwa nin panlaog na pagbabago kan puso mantang kita naghihingowa na magin maimbod sa pagsunod sa kabotan ni Cristo.


An tolong harigi kan Cuaresma bako sanang pangapodan na dai pagtawan atensyon an sarong kakanon o actividad. Kabali digdi bako sana an mga bagay na handa tang lingawan o talikdan, kundi kaipuhan man isabuhay an mga karahayan na boot tang ilaog sa satong sadiri.


An mga disiplina nin pagpamibi, pag-ayuno asin paglimos bako man para pasakitan o kastigohon an satong sadiri nin labis. Ginigibo an mga ini asin iba pang mga sakripisyo para mas orog na magin makahulugan an satong paghingowa na magbago nin buhay asin mapatalubo an pagsabuhay kan mga katukdoan ni Jesus.


An minagalang, Fr. Bill

** *

Comments


bottom of page