top of page

Maghapot kita ki Father

Dear Father,


Paano dapat ihanda an sadiri sa pag abot kan Pasko?


Minagalang, Telly


Dear Telly,


Kadakul pwedeng paagi para maandam an sadiri para sa pasko. Pero an pinakamahalagang preparacion itong pag-andam kan satong isip, puso asin kalag.


1. Linigan an satong sadiri para sa mga tawo na pinapano an satong puso aroaldaw nin madatang tataramon, maraot na gibo asin salang kaisipan.


2. Gibohon mo an isip na magin altar nin pagkamoot, andam na maggibo nin maray, magpatawad asin mag-ako nin kasalan o kaluyahan.


3. Panoon an isip nin mga bagay na tama, positibo, nagtatao nin inspirasyon asin katoninongan.


4. Tawan nin lugar an Kagurangnan sa puso isip asin kalag, tanganing makapaghorop-horop kan mga bagay na Diosnon.


5. Magkumpisal asin magsimba tanganing an gabos na aktibidad magin angay na dolot sa Kagurangnan.


Mayo nang pinakamagayon na preparasyon sa pasko kundi an pag-ataman kan satong kalag kun saen an hararom na presencia ni Cristo an kaipuhan ta.


An minagalang, Fr. Bill

Comments


bottom of page