top of page

Maghapot kita ki Father

Dear Father,


Ano po an “Pilgrimage walk” sa laog kan Semana Santa pigtutulod kan ibang parokya? Ano an pagkaka-iba kani sa “Penitential walk” saka Alay Lakad? Anong aldaw po maray na gibohon ini kan pamilya? Pano gigibohon para maging makahulugan na pilgrimage walk?

An minagalang, Josie


Dear Josie,


An “penitential walk” o “pilgimage walk” parareho sana an katuyuhan kan mga ini na mayong iba kundi makisumaro kita sa pagsakit ni Jesus ngonyan na Semana Santa para satong kabanalan. Halimbawa, sa Buhi, magkakaigwa nin “penitential walk” an bilog na vicaria sa paagi nin pag-Via Crucis, hale sa Centro kan banwaan pasiring sa Sitio Magtagudtod na nasa ibabaw nin bukid. Dakula ining pag-penitencia na pwedeng gibohon kan mga maayon digdi para sa kabayaran nin kasalan, pagpamibi sa mga gadan, paghagad tabang sa mga kadificilan sa buhay, paghagad nin kaomayan sa helang, para sa personal na kabanalan, asin kadakul pang iba.


Mayo man aldaw na oficialmenteng itinalaan kan Simbahan para gibohon an “penitential walk.” Pwede an mga familia magbali sa mga ini sosog sa schedule kan saindang parokya. “An pilgrimage walk” man pwede gibohon kan sarong familia pasiring sa saro o nagkapirang Simbahan, Shrine o Capilla na kun saen an mga imagen na yaon digdi kadakul an mga deboto na minabisita, huli sa dai mabilang na biyaya asin ngangalasan na saindang inaako.


An “penitential walk” o “pilgrimage walk” magigin makahulugan kun nakatutok an saimong atensyon sa Dios sa paagi nin pagpamibi, pagtios kan sakripisyo asin pagsolsol sa mga kasalan. Huli kaini, nagrararom an kabanalan nin sarong tawo. Bako sa mga minamawot mong biyaya na aakoon an saimong atensyon, kundi sa kaomawan nin Dios na mamomoton asin maheherakon. Huli ta bago ka pa man magrani Saiya, aram na Niya an saimong mga pangangaipo.


An minagalang, Fr. Bill

***

Comentários


bottom of page