top of page

Maghapot kita ki Father

Dear Father,


Tano po ta igwa tahob an mga santo!? Kasuarin tinahuban? Tano ta kulor lila? Nuarin tatanggalon an tahob?


An minagalang, Myrna

Dear Myrna,


An gawe nin pagtahob sa mga Santo asin mga cruz sa Simbahan nagpapahiling na may mangyayaring naiiba. Garo nakakabigla sa poon pero an huring duwang semana kan cuaresma iyo an panahon nin maigot na pag-andam sa celebracion kan Sacred Triduum (tolong aldaw na pag-andam para celebracion kan Pagkabuhay-liwat ni Jesus o Easter Sunday). An mga tahob na ibinubugtak sa mga Santo asin cruz nagpapagiromdom sa gabos na mag-andam.


Nuarin dapat tahoban an mga cruz asin an mga imagen? An mga cruz asin mga imagen pwede nang tahoban sa ikalimang Domingo nin Cuaresma. An mga cruz hinahalian nin tahob mantang sinusunod an liturgia kan Viernes Santo. An mga imagen hinahalian tahob bago magpoon an Easter Vigil (Vigilia Pascual) o Misa sa Matangang Banggi.


An Cuaresma, Pasyon asin Pasko nin Pagkabuhay (Easter) iyo sana an mga panahon na an mga cruz tinatahoban sa liturgia kan Simbahan. Pinapagiromdom kita kaini sa hararom na pagmati kan katuyuhan kan pagsakit (lila/purple), pagpako asin kagadanan (itom), pagkabuhay-liwat (puti) ni Jesus, na ginigiromdom sa liturgia kan panahon na ini.


An cruz tinatahoban sa bilog na Juevez Santo bago mag-Viernes Santo, bilang pag-representar sa kagadanan ni Cristo sa cruz huli sa satong mga kasalan. An cruz pinapatos nin puti sa Domingo nin Pagkabuhay-liway (Easter Sunday) na minapahiling kan pagkabuhay-liwat ni Jesus asin kan satong kaligtasan sa kadikloman nin kasalan.


An minagalang, Fr. Bill

***

Comments


bottom of page