top of page

Maghapot kita ki Father

Dear Father,


Tano po ta igwa nin Pagtonton? Ano po an kahulagan kayan sa Easter Season?


An minagalang, Ester

Dear Ester,


An Salubong asin Pagtonton sarong tradisyon na padagos na ginigibo kada agang amay sa Pasko nin Pagkabuhay. Mayo ini sa biblia alagad makahulugan dahil sosog sa tradisyon kan si Jesus nabuhay-liwat pwede man nanggad na enot siyang nagpahiling ki Santa Maria na saiyang ina. Sa normal na pag-isip asin gawe, kun igwang mahalagang nangyayari sato, ipinapaisi ta tolos ini sa satong mga ina.


An pagtonton kun saen an mga aki na nakabado nin sa anghel (Easter Angels) nagkakaranta nin hosana asin nagsasaysay kan istorya kan pagkabuhay-liwat ni Jesus sarong gawe na dapat ipadagos tanganing ipahiling ta na an pagkabuhay ni Jesus iyo an centro kan satong pagtubod asin kaligtasan.


Sosog sa nakagawian, an Easter Angels ginigibong contest na kun saen an matitipon na pondo minadalagan sa mga proyekto kan Simbahan. Si limang pinakalangkaw an natipon na pondo iyo an itotonton hale sa pinaka-itaas kan kastilyo o tontonan, poon sa nag-ikalima hanggang sa nag-primero. Si ibang pang mga aki na nagbarali nakabado man sa anghel asin yaon sinda sa mga poste kan kastilyo, nakatirindog sa mga sadyadong lugar para sainda.


An Salubong asin Pagtonton nagrorokyaw o nagbabareta kan pagkabuhay-liwat ni Jesus na kun saen napatunayan ta na siya palan tunay na Dios, totoo an saiyang mga ginibo asin itinukdo, asin kita man arog Niya, mabubuhay-liwat pag-abot kan panahon.


An minagalang, Fr. Bill

***

Comments


bottom of page