top of page

Maghapot kita ki Father

Dear Father,


Ano po an kahulugan kan installation asin ‘canonical possession’ kan sarong obispo o arsobispo?


An minagalang, Andy

Dear Andy,


An “installation” sarong Christianong gaweng pan-liturgia na kun saen formalmenteng pinapatukaw an sarong padi o obispo sa sarong bagong papel sa tinalaan na lugar arog kan parokya o catedral.


An pinaka-desisyon sa pag-nombra kan mga obispo yaon sa Santo Papa asin libre siyang pilion kun siisay an gusto niyang pilion. Pero paano niya maaaraman kun siisay an pipilion? An proceso sa pagpili kan mga kandidato para magin obispo nagpopoon sa diocesis. Dakul na mga konsultasyon an inaagihan hanggang makaabot ini sa Roma.


An “installation” kan sarong obispo nangyayari sa paagi kan pagbasa kan “Apostolic Letter” asin pinapatukaw siya sa “Cathedra.” Sa ibang mga diocesis an “crozier” o “pastoral staff” asin iba pang mga gamit igwa nin mahalagang kahulugan sa istorya kan lokal na Simbahan.


Sa Simbahan, an obispo sarong inordenan na ministro na igwa nin kapanoan kan sacramento nin pagpadi asin responsable siya sa pagtukdo nin doctrina, pamamahala kan mga Catolicong nasasakopan niya, pagpabanal kan katawohan, asin pag-representar kan Simbahan.


Ano naman an “canonical possession?” An bagong obispo ginigibo an “canonical possession” kan sarong diocesis sa paagi kan personal niyang pagpahiling kan “Apostolic Letter” sa parehong diocesis sa “college of consultors” asin sa presencia kan chancellor kan curia na nagsusurat kan bilog na okasyon.


An minagalang, Fr. Bill

*

Comments


bottom of page