top of page

Maghapot kita ki Father

Dear Father,


Ano po an ginigibo sa Flores de Mayo? Taon – taon nahihiling kop o na ginigibo ni sa samong barangay. Tano po ta igwa kita kan religious tradisyon na ini kada bulan nin Mayo?

An minagalang, Flora


Dear Flora,


An Flores de Mayo or Flores de Maria sarong Cristianong debosyon kada bulan nin Mayo. Ini bantog sa mga probinsya sa bilog na nasyon. Kada Flores de Mayo, an mga kaakian nag-aatang o nagdodolot nin mga burak ki Birhen Maria. Dara – dara kan mga aki an mga makolor na burak sa saindang flower basket. Sa bulan nin Mayo kaya kadakul an nagbubukad na manlaen-laen na burak. An pagdolot nin mga burak sa Mahal na Birhen sarong simbolo kan mga marahay na gibo na ina-atang sa Dios. Sa mga hermita o kapilya asin mga simbahan kan parokya, ginigibo an aro-aldaw na pag-Santo Rosaryo sa atubang nin sarong altar na may ladawan o imahen ni Maria bilang pagromdom kan bulan na dolot para ki Maria.


An Mayo,iyo an bulan kun saen namamasdan ta an pagbukad kan kadakul na mga burak simbolo kan bagong buhay. Sa ibang lugar, an mga burak, tinutuhog asin ginigibong korona na ipinapatong sa payo kan imahen ni Maria simbolo kan mga magagayon na birtudes ni Maria. Ini sarong pagparomdom sa pag-alok sato na arogon niato an mga birtudes ni Maria sa satong buhay.


Sa laog kan satong harong, puede man na maggibo nin sadit na altar na igwa nin ladawan o imahen ni Santa Maria. Aro-aldaw, puede kita magpamibi nin Santo Rosaryo sa atubang niya asin magdolot man nin burak. Sa paagi kan gaweng ini sa laog kan harong, kita maludok na mina partisipar sa buhay kan satong Inang Simbahan.


An minagalang, Fr. Bill

* * *

Comments


bottom of page