top of page

Maghapot kita ki Father

Dear Father,


Ano po an gustong sabihon kan Espiritu Santo? Siisay an Espiritu Santo asin ano an ginigibo nya para satuya? Ano po an gifts of the Holy Spirit?

An minagalang, Stephanie


Dear Stephanie,

Igwa kitang sarong Dios na may tolong persona: Ama, Aki asin Espiritu Santo. An Espiritu iyo an ikatolong miembro kan saro sanang Dios na inaapod Santissima Trinidad (Blessed Trinity). Sa Old asin New Testaments, an Espiritu Santo inaapod na “Siya” (He) asin sa enterong New Testament sinasabing an Espiritu Santo sarong “persona” (John 6:63; 14:26; Rom. 8:11, 16, 26; 1 John 5:6). An Espiritu sarong diosnon na persona (divine person) na naggigibo nin mga personal asin nakikipag-relasyon na bagay arog baga kan pagtataram, pag-iisip, pagmati asin paggibo (Taylor). An Espiritu Santo nagtutukdo (John 14:26), nagtataram (Acts 13:2), nagtatao nin espiritwal na regalo(1 Corinthians 12:11), asin namamagitan Siya para sato (Romans 8:26).


An Espiritu isinasaro kita ki Cristo asin ginigibo kitang mga kabtang kan Hawak ni Cristo, an Simbahan. Isinasaro man kita kan Espiritu ki Cristo sa Saiyang kagadanan, na kun saen nakamtan Niya an kapangganahan laban sa kasalan. Kaya mayo nang kapangyarihan an karatan satuya huli ta yaon an Espiritu ni Jesus na satong parasurog. Inaataman kan Espiritu an mga nagpapakumbaba sa Dios and nagsasabuhay kan Saiyang Tataramon.


Sa paagi kan pitong regalo kan Espiritu – kadonongan, pakasabot, paghulit, kaaraman, kusog nin boot, pagkabanal asin pagkatakot sa Dios – kita minatalubo sa kabanalan asin padagos kitang pinapagiromdom kan mamomoton na presencia nin Dios sa sato asin sa satong kapalibotan (John 14:26).


An minagalang, Fr. Bill

* * *

Comentários


bottom of page