top of page

Maghapot kita ki Father

Dear Father,


Tano po ta kaipuhan magtao pagkolekta sa laog kan Misa? Tano ta kaipuhan man magtao nin donasyon sa simbahan?

An minagalang, Corrie


Dear Corrie,


Sa practikal na pag-isip, an Simbahan kaipuhan magkolekta sa mga tawo ta dai man mauswag an sarong organisasyon kun mayo nin kukuahan nin pambayad sa mga utilities (ilaw asin tubig), pan-sweldo kan mga nagtatrarabaho digdi, pang-mantener kan building asin kadakul pang iba mga proyekto.


Minsan an ibang mga relihiyon, naghahagad man nin limos sa mga miembro ninda ta dai man sinda mabubuhay kun mayo nin pinagkukunan kan saindang pang-aroaldaw na pagbuhay. An iba ngani na relihiyon o sekta, igwa pa kan inaapod na tithing ( 10 % kan saimong taunan na kita itatao mo sa sekta mo.) Sa Catolicong Simbahan, dai man ini pig-iimplementar asin kadaklan na beses an iba dai pa naghuhulog miski ano sa pankolekta kan Simbahan. Dai namimirit an Simbahan na Catolico.


An magayon sa Simbahan ta kadaklan na nakukua sa kolekta haros ibinabalik man sana sa tao sa forma nin katekesis, mga actividad na nagtatabang sa mga nangangaipo, mga kalamidad na an Simbahan pa an naeenot sa pagtabang, asin mga facilidad asin servicio na pinapagayon na maray para man sana sa mga tawo. Kun siring dapat kang maglimos o magtao nin donasyon dawa dikit ta nakaka-ambag ka sa bilog na pagpadalagan kan Simbahan asin bako lang magparahalat kan maaako mo hali digdi.


An minagalang, Fr. Bill

* * *

Comments


bottom of page