top of page

Maghapot kita ki Father

Dear Father,


Kada bagong taon, naggigibo nin New Year’s resolution. Kaipuhan daw na gibohon ini? Pano kun dai man naggigibo? Kasalan daw kun dai māotob?

Minagalang, Cora


Dear Cora,


An New Year’s resolution sarong tradisyon na pinaggigibo, orog na sa western world. Ini lista kan mga maray na gawe na gustong ipadagos, sanglean an mga salang gibo o katangian, aboton an sarong personal na objeto, o pakarayon an ugali sa pagpoon kan bagong taon. Halimbawa, ngonyan na taon gusto kong mabuhay na simple, sincero, asin matoninong. Dai ako maparaisip o maparahadit, iiwasan ko an pagkadisganar asin dadagdagan ko an pagtabang sa kapwa.”

Kun dai mo magibo o masunod an saimong New year’s resolution, dai ka man magkakasala ta personal mo sana man ining lista kan mga bagay na gusto mong gibohon sa bagong taon. Pero magkakaigwa ka nin dakulang kaogmahan asin kapangganahan kun masunod mo an kadaklan sa mga ipinangako mong gigibohon sa bilog na taon. Napoprobaran mo man sa sadiri mo na igwa kang sarong tataramon asin disiplina na gibohon an mga pagbabago sa sadiri mo.


An minagalang, Fr. Bill

Comments


bottom of page