top of page

Maghapot kita ki Father

Dear Father,


Ano po an mangyayari sa ordination ni Fr. Louie as bishop?

An minagalang, Domeng

Dear Domeng,


An ordinacion kan sarong obispo ginigibo kan nagkapirang obispo. An ordinacion kan sarong padi o diacono ginigibo kan saro sanang obispo. An ordinacion kan bagong obispo inaapod man na consagracion (consecration).


Sa Simbahan, an obispo sarong inordenan na ministro na igwa nin kapanoan kan sacramento nin Pagpadi asin responsable siya sa pagtukdo nin doctrina, pamamahala kan mga Catolicong nasasakopan niya, pagpabanal kan katawohan, asin pag-representar kan Simbahan.


Pagkatapos ordenan bilang obispo si Fr. Louie na sarong padi, siya an matukaw bilang obispo kan Diocesis nin Virac sa Catanduanes. Magkakaigwa nin instalacion saiya bilang obispo kan nasambit na Diocesis. Magkakaiwa man nin Canonical Possession kan Diocesis nin Virac.


Ano an instalacion kan obispo? An instalacion kan sarong obispo ginigibo sa paagi kan pagbasa kan “Apostolic Letter” asin pinapatukaw siya sa “Cathedra.” Sa ibang mga diocesis an “crozier” o “pastoral staff” asin iba pang mga gamit kan obispo igwa nin mahalagang kahulugan sa istorya kan lokal na Simbahan.


Ano naman an “canonical possession?” An bagong obispo ginigibo an “canonical possession” kan sarong diocesis sa paagi kan personal niyang pagpahiling kan “Apostolic Letter” sa parehong diocesis sa “college of consultors” asin sa presencia kan Chancellor kan curia na nagsusurat kan bilog na okasyon.


An minagalang, Fr. Bill

* * *

Comments


bottom of page