top of page

Maghapot kita ki Father

Dear Father,


Tano po ta iba man an sulot kan obispo sa padi sa selebrasyon kan misa? Igwa kaya yan kahulugan?

An minagalang, Junar


Dear Junar,


An obispo iyo an may kapanoan kan pagkapadi (fullness of the priesthood). An mga padi nakatakod an saindang pagigin padi sa obispo. Asin nahihiling ta man na an mga diacono naglilingkod sa mga obispo asin padi.


Sa klase pa sana kan orden na saimong inako, igwa na tolos manlaen-laen na papel na ginagampanan. Sa saindang sulot na bado (vestment), halimbawa sa liturgia, maririsa na tolos an pagkakaiba kan saindang papel asin katongdan.


An hapot manonongod sa pagkakaiba kan solot kan obispo asin padi. Sa ordinaryong misa, an obispo pareho man sana an solot na bado sa padi: naka-alba o sotana, may casulla asin igwa nin stola. An dagdag sa obispo itong kopya sa payo na an apod zuchetto (skullcap). Kan may irik pa an payo kan mga inordenan, an zuchetto minatao nin imbong sa payo kan mga obispo, orog na sa panahon nin lipot (winter).


Ano pa an mga dagdag na ginagamit kan mga obispo? Kun Pontifical High Mass (or Solemn Pontifical Mass), naggagamit sinda nin mga kadagdagan na gamit arog baga kan báculo (crosier) na tanda kan saindang pagigin maray na pastor arog ni Jesus asin kan mitra na tanda kan saindang posisyon, otoridad, dignidad asin kabanalan. An singsing, báculo asin mitra iyo an minabilog kan inaapod na “episcopal insignia.”


An minagalang, Fr. Bill

* * *

Comments


bottom of page