top of page

Maghapot kita ki Father

Dear Father,


Tano ta kaipuhan na sunudon an obispo? An sabi kan Papal Nuncio, “Obey your bishop.”

An minagalang, Joseph


Dear Joseph,


An mga kaayon sa “religious congregations/orders” obligadong magsunod bako sana sa saindang pamayo (superior) sa saindang pag-ataman kan mga spiritwal  na pangangaipo kan tawo, kundi kaipuhan man nindang sunodon an obispong nakakasakop sainda.  Sabi sa CIC 83, Can. 678 n. 1, “igwa sindang obligasyon na magpahiling nin paggalang asin pagsunod saiya.”


Kun an padi nagdodolot kan saiyang sadiri na panó nin pagsunod sa saiyang obispo, ginigibo nyang aarogan an pagsunod mismo ni Jesus na idinolot sa Saiyang Ama an gabos nyang ginibo digdi sa Daga. Pinili niyang magsunod sa Saiyang Ama huli sa pagkamoot Niya sa Saiya asin sa sato, asin sa pagtiwala Niya sa saiyang kabotan.


Sa katotoohan kaipuhan kan mga padi asin religioso na magsunod sa obispo, orog na sa pagtukdo niya kan tradisyon. An panahon sanang pwede sindang dai magsunod kun sugoon sinda na maggibo nin salang bagay. Ini dai nangangahulugan dai na sana sinda magirong kun togotan an maraot na mangyari.


An promesa nin pagsunod na itinatao sa obispo sa panahon nin ordinacion kan padi asin sa pagtao nin katoninongan (kiss of peace) sa obispo sa pagtapos kan liturgia nangangahulugan na an obispo pighihiling nya sinda bilang kairiba sa ministerio, saiyang mga aki, saiyang mga tugang  asin saiyang mga amigo, asin sa parte kan mga padi, balosan ninda ini nin pagpadangat asin pagsunod sa saiya.


An minagalang, Fr. Bill

* * *

Comentários


bottom of page