top of page

Maghapot kita ki Father

Dear Father,


Nagtotogot daw po an simbahan kan In Vitro Fertilization (IVF)?

An minagalang, Marissa

Dear Marissa,


An boot sabihon kan “In vitro” sa luwas kan hawak. An “fertilization” nangangahulugan na an tamud (sperm) nakadukot na asin nakalaog na sa sogok na hale sa babae.


An IVF sarong proceso na kun saen an mga sogok hinahale sa ovario kan babae asin isinasalak sa tamud sa luwas kan hawak tanganing makaporma nin mga embryos. An mga embryos inaataman sa laboratoryo nin pirang aldaw asin pakatapos, ilinalaag sa matris kan babae o pini-preserve sa malipoton na temperatora (cryopreserved) para magamit sa maabot na panahon. Pwede man na an sogok kan babae itusok (inject) sa sarong sperm tanganing magkaigwa nin embryo na ibinubugtak sa matris.


Itinutugot daw kan Simbahan an In Vitro Fertilization? Ipinahayag kan Simbahan an saiyang katukdoan manonongod sa IVF sa Donum Vitae (1987), Evangelium Vitae (1995), asin Dignitas Personae (2008). Sosog sa mga dokumentong ini, dai itinotogot kan Simbahan an IVF huli sa dakulaon na pagraot kaini kan “embryonic life,” pag-atake sa kahulugan kan pagsaro nin mag-agom sa paghaman nin aki, asin sa pagtrato kan aki bilang sarong produkto, bakong sarong regalo na gikan sa Dios.


Ano an sinasabi kan Simbahan manonongod sa dai pagkakaigwa nin aki? An Biblia pańo nin pagkukumbinsi asin pag-alalay sa mga dai nagkakaaki. An kasuguan nin Dios sa katawohan na “magin mabunga asin magpadakul” magkasuhay. Iba man an magpadakul sa buhay na mabunga. Para sa Dios, posible an mabungang buhay miski duman sa dai pinalad na magkaaki asin magpadakul. An mahalaga nabubuhay ka na matanos asin naggigibo nin dakul na karahayan sa kapwa dawa mayong aki. An IVF dai nanggad itinutugot kan Simbahan.


An minagalang, Fr. Bill

* * *

Comments


bottom of page