top of page

Maghapot kita ki Father

Dear Father,


Gaano ka totoo an feng shui, horoscope, lucky charms asin iba pang mga sinasabing pampaswerte mas lalo na kun New Year?

An minagalang, Macaria


Dear Macaria,


Enot, kun an sinasabi igwa nin mga espiritwal na fuerza na naghihiriro huli sa feng shui, mayong Katoliko an dapat magtubod dyan. Pero kun an pigsasabi kan feng shui naka-centro sa design asin architecture kan sarong lugar na may epekto sa pagmate asin isip ta, mayo man maraot dyan. Huli ta an kapalibotan dakula an nagigibo sa disposisyon ta aroaldaw. Kun dai parakaray asin magulo an kapalibotan ta, dai man kita inspiradong maghiro. An feng shui bako siya an katapusan, dapat ini magdara sa mas hararom na realidad pasiring sa Dios.


Ikaduwa, an horoscope sarong paagi tanganing maaraman an mga mangyayaring bagay base sa interpretasyon kan astrologer kan Sun sign astrology. An horoscope asin iba pang paagi sa pag-aram kan mga maabot na bagay/pangyayari arog kan astrology, palm reading, clairvoyance, o ouija boards bakong tugot kan Simbahan huli ta sinasanglean ninda an lugar nin Dios. An pag-konsulta sa mga ini nagpapahiling kan kamawotan nin sarong tawo na magkaigwa nin kapangyarihan o kontrol sa oras/panahon, sa kasaysayan, o sa ibang mga tawo. Kontra ining maray sa onra, respeto, asin pagkamoot na dapat itao sa Dios kan saiyang mga linalang.


Ikatolo, an mga lucky charms, new-age pendants, amulets, o talismans bakong tama sa katukdoan kan Simbahan. Halimbawa, an sarong pendant na sinasabing magtatao nin “energy” na magdadara nin good luck, health, prosperity, strength, asin dakul pang iba. Si Cristo an centro kan satong buhay asin Siya sana an may kapangyarihan na magwaras sato nin maginhawang buhay, maray na salud kan hawak, kusog, asin proteksyon sa ano man na maraot.


An gabos na mga sinambit digding mga gawe o bagay malinaw na kontra sa Sampolong Togon na nagtutukdo na mayo kitang mga dios-diosan kundi an satong mamomoton asin makapangyarihan na Dios na kaglalang kan gabos. An Saiya sanang kapangyarihan an minimidbid ta.


An minagalang, Fr. Bill

Comments


bottom of page