top of page

MAYONG KRISTONG NAKANGIRITMagpoon kan ako aki pa sanang sadit

Hasta sa ngonian, igua nang hustong isip

Sarong hapot sakong pig-aatid-atid

Tadaw ta mayong Kristong nakangirit?


Ginibo ko inaram an Saiyang buhay

Magpoon kan Siya namundag sa sab-saban

Hasta sa Siya magtukdo sa banwaan

Marhay na Bareta dulot Niya sa kinaban!


Asin nagtalanhok sa sakuyang daghan

An kasumbikalan kan mga katawohan.

Pagkamoot an dara kan Kagurangnan

An karibay an Saiyang kagadanan!


Ipako Siya sa krus, saindang kurahaw

Apesar na Siya an Amang Kaglalang

Mayong pagkaherak, anas tampalasan!

Siya pig-ulog-ulog, pigsikwal, pigdiharan!


Mayong Kristong nakangirit, sakong naaraman

Huli ta Siya nakapako pa sagkod ngonian

An mga karnerong Saiyang inataman

Hasta ngonian nawawara pa sa kadlagan!


Comments


bottom of page