top of page

Mga Drama Sa Kanto Nin DonutMaabot an aldao, sarong libreta nin pangadyeon an puede sir ipa-imprenta sa Cecillo Press an suanoy asin bantogan na printing press sa Naga na iyo an nag publikar kan mga bikol na pangadyeon asin kansyon sa mga Santacruzan. An libreta iyo an pangadyeon para sa sarong santo na iyo an nanganam asin nakipag laban para sa kapakanan kan mga trabahador kontra sa kulang na pasueldo kan mga pribadong kompanya sa kabikolan. Sa pag agi nin mga aldao sa Kanto Nin Donut na yaon sa pagkalaog sana sa SMCity may mga drama nin buhay na isinaysay sa mga pag iriba na susog sa mga nakakdangog, napapanahon na an mga taga Kanto dapat makanood magharang sa arin man na Santo tanganing mapara’ an mga drama sa saindang buhay. An mga drama iguang tolong bersyon, inot and tungkol sa sarong bakla na gustong biktimahon an gurang na Engineer, an ika duwang drama, iyo an dai nangyari na pangitorogan nin sarong adventurero na maeleer como Presidente kan Alumni duman sa UP Diliman, asin kan ika tolo, iyo an sarong pagkamoot nin sarong peryodista sa sarong white lady sa may Ateneo de Naga. An gurang na Engineer na pirming may ikim-ikim na affidavit asin mga Pleadings, minsan nagtukaw tukaw sa gilid kan Kanto Nin Donut, asin sa tahaw kan saiyang pag higop nin maint na 3 in 1 may nag abot na sarong bakla asin tolos siyang pig ipit sa kanto kan lamesa, kaya si Engineer mayo nin dulagan. Huri na kan maisihan kan ibang istambay na si Engineer pig papara elosyonan kan bakla na dakula an kaha kaya dai maka hiro si Lolo. Siguro an bading nag usar nin hipnotismo ta maski anong taramon kaini, si Lolo Engineer sige sana an tango-tango asin dai maka kontra mala ta itinao pa ni Lolo an saiyang address. Gusto palan kan bading na paoldoton ni lolo an sarong klase nin armamento sa saiyang lawas ta ini o-ogomon ni bakla. Sa saro pang drama, sobra sa sarong simana na nagtener sa Manila si Bong, an miembro sa Kanto na mahilig sa mainit na tsokolate asin hamlian. Si Bong, saro sa paboritong miembro kan Sumaro Bikolnon ni Tyo Ramon sa rason na, sarong tunay na adbenturero si Bong ta inabot na kaini an mga importanteng lugar sa Pilipinas. Nalipungaw an pag iriba sa haros duwang simanang pagkampanya kaini duman sa University of the Philippines como presidente kan Alumni. Naging magabat an laban sa Alumni ta darakulang tawo an saiyang nakabang-ga. Nagpuli sa Naga si Bong na mayong pag basol imbes mas ginusto niya an buhay sa bikol kesa duman sa katagalugan na iyo an saiyang pinag gikanan. An pinaka da best na drama sa Kanto iyo an love story ni Sonny, sarong peryodista na haloy na igua nin pig tatago na istorya nin pagkamoot. Ngonian na grabe na an saiyang kagurangan, medyo maluya na maglakaw asin pig kakabit ta maluya an paghiling pero fresco pang marhay sa isipan an tungkol sa sarong mapution na babae na minsan niya pang namo’tan. Kan siya nag eescuela sa Ateneo de Naga, asin sa saiyang pagpuli sa pagka Bangui, pirmeng nagpapahiling saiya an sarog babae na mapution, halabaon an buhok na nakatahob sa lalawgon asin basta na sana na nawawara sa kadikloman. May mga surat na naka abot ki Sonny na nagsasabing an surat hali ki Mystery Girl na namomoot saiya. Napundo sana an pagsurat kan Mystery Girl ta si Sonny naglarga pasiring sa Texas duman sa America. Ngonian na gurang na si Sonny, saiyang itinuga ki Randy, ki Bembot, Ki Gabby asin lalong lalo na ki Papa Bert an saiyang grabeng paghinayang ta dai nanggad niya nabisto si Mystery Girl ta ini saiyang namo’tan. Kaya sa paagi kan Calle Maduros, sana mabasa ni Mystery Girl an panaghoy ni Sonny na kung ika tabi dai pa man koropos, ano daw kun pasyaran mo si Sonny sa Kanto Nin Donut. An tugon nin sarong gurang na opisyal nin military sa problema ni Sonny iyo na dai na niya pag hanapon si Mystery Girl ta puedeng idto natunaw na sa abo ta haloy nang nawara sa Naga si White Lady.

Comments


bottom of page