top of page

Mga Gurang Hidaw sa SM Cinema



Si nakaaging Traslacion kan Viernes, Setyembre 8, 2023 na sinasabing milyon katao an nag attender sa laog kan Ciudad nin Naga, saro nin senyal na buelo na an mga tawo gikan sa Covid 19. Saro na idtong palatandaan na mina buelta na an mga pag tiripon nin mga tawo na mayo nin pag alangan sa bayrus, garong gayo maibabalik na an libreng sine nin mga Senior Citizens. Sa pag orolay olay sa Bicol Wiki Weekend, kada sabado alas 10 nin aga sa OK FM, na an mga hosts iyo sinda Ramon Olano asin Irvin Parco Sto. Tomas, nasambitan an sarong pangyayari durante kan WW2 kun sain, an simbahan kan Penafrancia na iyo an harong nin Nuestra Senora de Penafrancia, pig okopar kan mga soldados hapones tanganing gibohon na sarayan kan saindang mga badil,bomba asin iba pang armas. Dai ninda inabutan an imahen ni Ina asin lalong dai ninda nahiling an mamahalon na korona kaini na iguang mga tampok na tunay na diamante. Antes nag sakyada sa simbahan an mga hapones, an imahen ni Ina, naitago sa sekretong bodega kan familya ni Tyo Louie Ortega na yaon kaidto sa may gilid kan Naga River. Kun siring, an familyang Ortega iyo sana an family na pig istaran ni Inang Penafrancia kan siya maghale sa simbahan kan Penafrancia tanganing madulagan an mga hapones. Si Senyor Ramon Olano, iyo man an Presidente kan grupo na kun apodon Sumaro Bikolnon, nag istorya na dai nanggad niya malilingawan na saro siya sa nagkakaperang Naguenio na nagka iguang prebilihiyo na kargahon asin kuguson si Inang Penafrancia tanganing ibalyo pasiring sa Pagoda na yaon sa danlugan sa may tulay kan Tabuco. Sarong espesyal na prosisyon sa Naga River para ki Ina an ginibo may perang dekada na an nakalipas asin si Tyo Mon an pinili bilang Presidente kan mga may tindahan sa Supermarket. Tunay na milagrosa si Nuestra Senora de Penafrancia ta an familya ni Senyor Olano tinawan nin mga aki na may pagkatakot sa Diyos, dai nanggad nakakalingaw sa mga magurang asin masuerteng igua nin marhay na pinag kakabuhayan. Kami na saiyang mga amigo na kinababalihan ninda Historian Danny Gerona, Ernie Verdadero asin dakul pang iba, saiyang aandaman nin lamesa sa fiesta sa saindang harong sa Setyembre 16 iyan parte kan saiyang pagpasalamat sa kagurangnan ninhuli sa marhay na salud asin buhay. Si Senyor Olano saro man sa pig bibistong para saray nin istorya kan kabikolan partikularmente an pag palakop kan mga tataramon na bikolnon. Maabot an aldao, sarong libro tungkol sa bikol asin lenguahe kaini an isusurat ni Mr. Ramon Olano. Pero sa ibong kan mga makolor na istorya sa Penafrancia Festival, naka abot man sa kaaraman kan Donut Lie, dating Kantong Putikon na iguang headquarter sa Mister Donut sa laog kan SM, na nagpoon nang mag rimong-rimong an nagkakaperang Senior Citizens sa Naga ta gusto nindang ibalik na an libreng sine sa mga sinehan kan SM. Total mayo na an Covid 19, dapat daang buksan an mga sinehan sa SM na libre sa mga SC’s. Si Tyo Edro asin Gurang Birong iyo an nagkakaperang gurang na nakiulay sa Donut Lie na sabihan an OSCA sa City Hall, na lakawon si management kan SM na ibalik an libreng sine tanganing an mga gurang, maging maogma sa pagdalan sa laog kan malipoton na sinehan. Sigun ki Tyo Edro asin Gurang Birong, sinda mismo an ma volunteer sa laog kan sinehan para sawayon an nagkakaperang gurang na nagpapasaway asin nakaka istorbo sa mga paradalan. Sabi ni Birong, an madakop na magpasaway na gurang ini pipiltikon nin gihoy hale sa sighed ta dai man sinda puedeng magdara nin paldos o latigo. Kan dai pa nin pandemia, naging isyu kaidto an pag pasaway kan perang SCs arog kan pag sangkay kan saindang samingkil sa handigan kan tukawan, igua sainda an dai napapa ontok sa tukawan ta sige an libot-libot tanganing maghanap nin kabisto, igua man sainda an maribokon ta pig iinotan na an pelikula kaya palan ta nadalan na an pelikula. Saro sa tuon ni Gurang Birong, iyo na en kaso ibalik an libreng sine sa SM, an mga maniniwang na gurang , magdara nin mahibog na tamong tanganing isurapot sa abaga, magsulot nin medyas tanganing dai maliputan an bitis, magdarang termo nin salabat asin balon na mamon tanganing dai magutom ta sa laog kan SM Cinema grabe an lispot, mayong pinag iba sa Ice Plant sa Abella.

bottom of page