top of page

NIA Mayaman Na OficinaKaidtong dekada 70, saro akong bike messenger sa telegrama kaya haros nalilibot ko an mga lugar sa Ciudad nin Naga sa pag hatod nin mga importanteng mensahe. Mapagal an mag bisekleta sa maghapon alagad igua nin mga maogmang sitwasyon sa buhay nin mensahero. Saro na maogma iyo an magdeliber nin telegrama sa Pepsi Cola asin sa Coca Cola na parehong yaon sa harayong lugar kan Concepcion. Sa paglaog sa Pepsi asin Coca Cola, maboot an mga yaon sa oficina ta an arog kong messenger na rugado sa pagbesikleta, tolos pinapa molmol an alang kong nguso nin malipoton na softdrinks, masiram ta libre pati. Sa paghatod nin telegrama sa City Hall, maogma an pagmati ta nahihiling ko an mga konsehales asin an Mayor ta an City Hall kaidto iyo sana an solo-solong edificio sa lugar ta an palibot mga talahib. Saro pa sa masiram na paghatodan nin telegrama iyo an Major Seminary sa Concepction ta an mga seminarista nagpapalibre nin pangodtohan. An maayahay na lugar na magayon darahan nin telegrama iyo an interong eskalon kan PNB building ta yaon sa itaas kaini an kapitolyo probinsyal ta nasulo si oficina kan 1976. An kada oficina kan kapitolyo, surosuan an mga empleado ta kulang an espacio kaya, ikinaag an kapitolyo duman sa banwaan nin Pili. An mga oficina nin gobyerno na anas naka uniporme an mga empleado makukua kaidto sa kalye Panganiban arog kan Agriculture, Forestry, Fisheries, Animal Industry asin National Irrigation Administration. Sa tongod kan Agriculture asin Forestry yaon an karenderia kan mag agom na Pio asin Ebing na kabisto kan sakuyang mga magurang kaya, sa paghapit ko sainda tolos akong pinapa ogom sa nguso nin masiramon na biko asin igua pang softdrinks. Haros bistado ako sa Panganiban ta aro- aldao an deliber ko nin telegrama, mala ta nabisto ko an mga empleado kan Fisheries na kan panahon na idto pinapamayuhan ni Regional Director Pili. Pero an dai ko nanggad malingawan iyo an oficina kan National Irrigation Administration ta sinda an may pinaka dakul asin makantidad mag padara nin telegrama na dai mo maiintindihan ta an nakasurat mga numero asin hinaluan nin letra o inaapod na “coded”. Sa paglaog ko sa oficina kan NIA, tolos akong sinasabat kan pinaka mahigos asin maboot na empleado na si Raffy Zuniega na ngonian nag eerok sa San Miguel sa banwaan nin Magarao. Si Raffy sarong experto sa linya nin irigasyon na an trabaho, iyo an magpaliwanag sa mga paraoma kan serbisyo kan ahensiya asin kun pano mapapakinabangan an irigasyon tanganing maglangkaw an gusi sa ani nin paroy sa interong kabikolan. Sa laog kan oficina, an sakuyang pirmeng pig kukuanan nin telegrama iyo an mestiza asin magayon na si Edna Peralta na tubong Sorsogon. Sa perang taon kong pabalik balik sa NIA duman ko nahiling na kan panahon na idto an NIA iyo an pinaka mayaman na ahensya nin gobyerno ta haralangkaw an sueldo, magayon an mga benefits asin an mga empleado malilinig asin magayon sa sulot na uniporme. Sa personal kong pakipag ulay sa mga paraoma, asin kung manonongod sa patubig an pinag oorolayan, kadakol mga paraoma an pig bibistyo an NIA na dakulang katabangan sa agrikultura. Alagad igua man akong nasusumpungan nagkakaperang paraoma an medyo may pagka piliosopo tacio. An mga ini nagsasabi na an tubig, pig tao kan Diyos, kaya dai dapat pabayadon an mga paraoma, an sabi ko sainda. “ an tubig libre, dai nin bayad. Magdara sana nin balde, magsakdo sa Isarog asin ibu’bo sa saindang mga topong. Maski perang beses sinda magpara balik balik sa Isarog para magkua nin tubig, an gabos libre. An NIA yaon tanganing ihatod sa omahan ninda an tubig na dai sinda masakdo, kaya an binabayaran iyo an serbisyo na maihatod sa oma an tuibig. babayaran. Mala ta kan magpasale an ibang Presidente kan Pilipinas na kesyo dapat ilibre an irrigation service sa mga paraoma, duman na buminagsak an pag oma, mayo nang kwarta an NIA sa pag mantener kan patubig kaya, nagka aralang an mga oma, gulping paraoma an nagtios. Nawara na an dating mayamanon na tindog kan NIA na minsan pang pinangitorogan kan mga bagong graduar na makapag trabaho sa magayon na oficina kan NIA.

Comments


bottom of page