top of page

Palo Sebo sa PrusisyonSolamente kan nakaaging duwang taon nin pandemya sana, dai pinag orolayan an rambolan, kapapasawayan, kan mga abusadong buratsero sa prusisyon ni Nuestra Senora Virgin de Penafrancia. Kadakol an naglaom asin naghuna na si ginibong Traslacion Procession kan nagtalikod na Viernes iyo kutana an magiging solemne, tuninong, areglado ta pig usar kan simbahan an serbisyo kan mga pulis asin soldados, mala ta kuntodo di seminar pa an mga asusasyon na maprotejer daa sa Andas ni Ina, pero liwat napatotoohan niato na mayong matibay na mga soldados asin pulis sa ginatos na ribong mga para bulig na fuersadong nag ragasa pasiring sa Andas ni Ina. Mayo ining pinag iba sa “Anti-Tank” kan Amerika na pig usar kontra sa mga burukol asin matatagas na Tanke ni Vladimir Putin, na oras na matarget, bungkag an mga takop, tiriko an kanyon, turubrag an kadena asin naging mga kalabera an mga soldados na yaon sa laog kaini. Ultimong mga para habal habal sa Caroyroyan, nagsasabi na mayong madaog sa fuerza nin mga nangingisog na parabulig burat man o dai burat. Sa sakuyang pag tantya, dai na maootro an Sistema sa mga masunod na mga taon na mag usar nin inaapod na “human chain” kun kaya an simbahan asin mga pastoral organizations nin ibang banwaan ma-atid atid kun dapat pang pakusogon ang human chain o mag isip in ibang Sistema. Kaidtong panahon ni Archbishop Legazpi, pig tipon kaini sa sarong pangudtuhan sa Palacio an mga peryodista, announcers asin mga pulis tanganing pag isipan kun ano an marhay na gibohon tangani daang dai na maka sakat sa Andas an mga parabuya na an katuyuhan sana man iyo an magpa sikat na huna mo nakasakat sa Mt. Everest ta biyong nagmamalaki, nagkukurahaw, asin pig lalatob an daghan garong tanda na inabot niya an kalangitan sabay tagbang sa dagat nin kapapayuhan kunwari ma langoy pasiring sa may sidewalk asin duman na siya ibabagsak asin matika tika sa grabeng kapagalan asin kung medyo deri dimalas, ini makurahaw nin “ doktor o Nars tabi, ta dai ako nakakahangos” Haros kada Traslacion, nagkakapera sa mga parabulig an pinag kakasibutan na madara sa BMC ninhuli sa malaen na pagmati. Sa pamiting ni Archbishop Legazpi saro sa naiibang suhestyon iyo an pig biklad ni Peryodista Mon Brilliante na tangani daang mayo nang makasakat sa Andas ni Ina para magpasale arog kan pag rabnot kan mga samno asin butak asin pagpara sapakon an palibot na salming ni Nuestra Senora, dapat daa an Karo palibotan nin kuryente. An Kuryente mag hahale sa nag aandar na dakulang generator na puedeng sublion ki Bichara o ki Tato. Medyo nangirhat si Papo Legazpi sa suhestyon ni Brilliante ta peligroso an mag usar nin kuryente na puedeng makadanyar nin buhay. An solamente na napagka hamanan sa orolay iyo an pag bago kan forma kan Andas na imbes na garong pakwadrado, ginibo idtong medyo pabilog arog kan hitsura kan Andas ngonian na deficil masakat kan mga parabulig. Sa orolay olay sa kantong putikon kan mga senior citizens na napipiritan magkakan nin donut o kaya bibingka, igua daa sindang nadangog sa Radyong Balansyado na sarong komentaryo na sa otro taon puede nang marealizar an sarong Traslacion na solemne, mayong makakasakat sa Trono ni Ina ta ini magiging deficil na maabot o masakat. Sa debate kan mga gurang sa Kantong Putikon, kumbinsido sinda sa pig anucio sa Radyong Balansyado kan Announcer sa Istoryang Balisngag na an garo eroplanong Andas ni Ina, gibohon mahalnason na marhay sa paagi nin pag usar nin sarong baldeng graza. An graza na pig uusar sa awto, dapat ihapulas sa Andas tangaing deficil na sakaton arog kan prinsipyo nin Palo Sebo. An palo sebo sarong kawat nin mga Pilipino na nahihiling sa mga piyestahan asin ini nagtatao nin tunay na kaogmahan. An palo sebo, sarong halangkaw na poste na piglahidan nin graza asin pinatindog, sa itaas kaini igua nin premyo arog kan kwarta, kakanon, mga delata o bagaman bandera. An siisay man na makasakat asin makakua kan bandera iyo an maresibing premyo hale sa Hermana Mayora kan Barrio. An mga tawo nag kukurahaw sa kaogmahan kun saindang nahihiling an mga parasakat sa palo sebo na interong wilwil an dila sa kadificilan na magsakat ta grabe an halnas kan palo. Siguro kun an Andas lamo lamo nin graza, asin sa kasagsagan kan prusisyon an mga pasaway na parasakat sa Andas garong mga alolonte na nagpipilik pilik pahuros sa ibaba kan mga kapapayuhan, gulping paradalan sa gilid kan tinampo, sa itaas kan building, mga paradangog sa radyo asin para hiling sa cellphone o facebook, an mapusngak sakangingirit, kaya ang resulta dai masasakat si Ina, asin ang prusisyon markas na makaka abot sa Porta Mariae. An mga parabulig na pasaway, mapuli sa harong na ang lalawgon asin lawas lamo-lamo nin graza, masakit makaturog kun bangui ta ini maalingasang sa lawas. Pero, puedeng magkontra si Bosing sa Palacio ta garong makanos ngaya na an prusisyon ni ina garong sarong palabas sa Youtube na gulpi an mag like asin mag view ta ini bako lang solemne kundi sarong bagong komedya sa panahon nin Penafrancia.

Komentarze


bottom of page