top of page

Pano matatapos ang kaogmahan?

Ni Dr. Christian C. Vega


Sa presenting panahon, kita nasisibot

Kang mga bagay na ang iba mayong pakilabot

Minaangat, minalubog ang mga ginigibong kita ang nakakasabot

Maske pa abutan ning katibaadan, minakupot-kupot!


Ang buhay kang tawo ngonian minalipot

Kang mga kinabanong gibong minsan garo ipot

Naihapot tadaw sa satong sadiri

Ang obheto sa kinabang ini?


Minabungkaras pagkaaga, makura’mos kang lalawgon

Nagdadarang sa maray na aldaw na aatubangon

Harong, trabaho, opisina, iiba mo pa ang mga kapartidaryos

Minasilyab ang palitan ning iristoryahang para sa gabos


Ang mga kasiributang ini, bako lang sa kaogmahan gabos

Minaagi sa pagtios, lalo na sa dae nakakapuluspugos

Nakabugkos sa paglaom na kulapos

Gira sa pag-agi kang ara’, uri’, inggit na minatungok sa hinangos


Kapag ini gabus sinasapo na kang tawo

Nagkakaugwa ning pagkukumpara mismo

Ini nagiging gatak sa sa pagputol ning kaogmahan

Gakod na kadena sa satong kapalaran!


Comments


bottom of page