top of page

Para maglawig ang buhay

Ni Dr. Christian C. Vega


Sa tahaw kang satong pagturog sa banggui

Garo ang tawo naglalangoy na malasugui

Sa rarom ning kadagatan, sa linaw kang pangiturugan

Maogma, maraot asin magagayang tinutugdunan

Ano man ang tugpaan, mapabungkaras sa satong ulunan!


Ang kinaban minsan pano na ning halas

Matatarom na hiling asin kamandag, iyo ang alas

Pagnatuklaw asin nalingkis, kadima-dimalas

Na nungka dapat pagsaringan, sa kinabanong kagustuhan

Ta ang tawo piggibo para sa karayahan!


Ini ang pinasabot sa tawo, na ang karahayan asin pagtabang

Iyo ang mapalawig kang buhay na maidodolot na bilog bakong kibang

Karibay kang gabus na positibong karahayan ang kamurawayan

Na iyo ang maduksong kang halaba tang buhay sa kinaban

Sa paagi kang maray asin dakulang na boot, na dae dapat magkipot!


Nakalalag man sa realidad na iuuli ang sinubliang buhay

Ang masakit sana man, naghahangos kita pero garo gadan

Na ang nakapalibot sato dae kita nasasabotoan asin namamatian

Ta ginuguyod kita ning kararatan na daeng kapahingaloan

Garo sarong helang na mayo ng kaomayan!


Hurop-hurupan niato ang satong mga desisyon

Timbangon ning dakol na beses bago ang proklamasyon

Ta para nungka kita makakulog o mapasala

Ta kitang tawo dakula ang responsibilidad

Na ang satong gibo magiging buhay kang mga mapapalad!


Opmerkingen


bottom of page