top of page

Parking AttendantNaging ugali ta na, an makamati nin pag ha’dit kung nakaka dangog nin sirena nin bombero ta siguradong igua nin nangyayaring kasulo, kaya tolos tang pig tatanaw kun yaon sain an mahibog na asu’ na iyong pinaghahalean kan nasusulong harong. Mas makahadit kun an direksyon kan sulo iyo an satuyang Barangay asin tolos kitang nagbubukas nin radyo para mag dangog nin bareta. Kan nakaaging bulan, kaming mga announcer kan OK FM An Radyong Balansyado, mantang naghahalat sa sarong staff meeting, maogmang nag titiripon tipon sa mafreskong terasa kan istasyon kan samuyang matanawan an maitomon na asu’ na an inot ming paghuna iyo an nasusulong kadootan o goma ta ini manipis pa sana . An inot ming pagtantya , an sulo yaon sa direksyon kan Dona Clara sa Barangay Concepcion, alagad dai naghaloy ini yaon palan sa Sitio San Antonio sakop kan Concepcion Pequenia, ini an lugar na harani sa likuran kan Planta kan Coca Cola na kadakol an mga saradit na harong nin mga pobreng familia. Marhay na sana ta mayong nadanyaran nin buhay sa kasulo na idto asin solamente an sarong harong an natuprod. Makalihis an haros sarong bulan, hale ako sa Emall, asin pig kukua ko an pig gakodan kong bisekleta sa ibaba kaini kan magdulok sakuya an Parking Attendant na si Lito ( Lito Abesa ) an lalaking pig regalohan ko nin sarong bisekleta may sarong taon na an nakaagi, tanganing iguang sadiring lunadan pati na sa paghatod sa escuelahan kan saiyang mga aki. Duman ko naisihan na si saiya palan na harong an nasulo sa San Antonio sa Concepcion Pequena asin mayong natada asin solamente an saindang sulot na gubing an nakasalbar, kaya nagpromisa tolos ako ki Lito na papadarahan ko siya kan mga gubing kan sakuyang familia. Sa puntong idto yaon pa an pangangaipo kan familya ni Lito na liwat sinda makabilog nin matuturogan na kubo ta kulang pa an naitaong asistencia kan LGU Naga. Nakiulay si Lito sa kiisay man na puedeng magtao saiya nin lumang atop na sim, pang lanob na lawanit o plywood asin ibang gamit para igua sindang maturogan asin maistaran. Sa gustong magtabang ki Lito Abesa, hanapon siya sa ibaba kan Emall ta saro siya sa Parking Attendant kan mga Motor asin Bisekleta. Nagiromdoman ko dai pa nin pandemya kan mag krus an dalan mi ni Lito sa ibaba kan Emall ta diyan ko pig gagakodan an sakuyang biskleta haros aro-aldao antes akong mina commute pasiring sa trabaho ko sa Radyo. Sa pag atubang mi, magabat an samuyang mga boot ta nagdiskusyonan kami kan pagparada nin bisekleta sa grupo nin mga motorsiklo. Nakalihis an mga aldao, naisip kong imbes na padanayon an kulog boot, tinawan ko si Lito nin kadikit na kwarta komo tabang sa pag para bantay niya sa bisekleta ko na naka gakod kaidto sa poste ta mayo pa nin paradahan para sa bisekleta. Duman nakanood si Lito na mag huyom sakuya tanda na gusto niyang amigo kesa sa kaiwal asin iyo man ako. Sagkod na pig hagad niya sakuya an ekstra kong bisekleta tanganing igua man siya nin sadiring transportasyon ta harayo an saiyang istaran. Itinao ko saiya an saro kong bisekleta asin ini pig kagan niya nin tukawan kan saiyang aki tanganing mausar niya sa panahon nin pag escuela duman sa Concepcion. An pagregalo ko saiya nin bisekleta, maogma sa pagmati kan sakuyang familya ta iguang tawong nakikinabang kaini para sana mabuhay an saiyang familya. An kita masuluan nin harong, sarong makulog asin mamundo na pangyayari ta nawaran nin masisirungan kontra sa init asin uran an satuyang familya lalo na an saradit niyang mga aki. Kaya an tabang nin ibang tawo importanteng marhay sa mga tawong nawaran nin istaran lalo na ngonian na mag buburukasan nin klase. Sa puntong ini, igua akong pakiulay sa mga nakakabasa kan Calle Maduros, na puede po kitang makaduhol kita nin tabang para padikit dikit na magka igua nin atop asin lanob an nasulong istaran ni Lito Abesa, an pobreng “Ghey” an apod sa mga nagbabantay nin naka paradang motorsiklo sa ibaba kan Emall.


Comentarios


bottom of page