top of page

Pen-Pal Dodong asin RitaMASIRAMON an feelings, iyan an pagmati ni Dodong “Labot” sarong batikanong karpintero sa Bicol na sa saiyang pag gurang dai nanggad nawara sa isipan si Rita. Sinda Dodong “Labot” asin si Rita, iyo an bersyon kan Romeo and Juliet kung dayupot na pagka minootan an pag oorolayan. Si Dodong propiong bikolano, marhay na karpintero, may magayon na tindog ta ini maskulado arog kan lawas ni Lapu-lapu mantang si Rita sarong daraga na taga Grace Park Caloocan City asin iyo an ka penpal ni Dodong. Kung pa’no nagka penpal an duwa, iyan sa paagi nin mga Pen-Pal Column sa komiks. An tunay na pangaran ni Dodong napublikar sa Wakasan Komiks asin duman ini nahiling ni Rita. Si Dodong “Labot” iguang hararom na pinilaan nin pigsa sa walang pisngi kaya siya binansagan “Labot”, pero igua ining lawas na garong si Vic Vargas, maskulado marhay an tindog. Si Rita, tunay na magayon na daraga, siya iguang lalawgon na hawig ki Susan Roces ta an buhok pirmeng naka salapid asin tunay na mahinhin na sarong ejemplo nin daragang pilipina. Haros kada quincena iguang nag aabot nin surat para ki Dodong asin ki Rita, an surat pinapaagi pa sa koreo asin pig hahatod nin kartero. Aram man niato na an siisay man na iguang ka penpal pirmeng maogma an pagmati lalo na kung nagkukuribaw an kartero pag agui sa natad bitbit an sobre. Naging mag elosyon an duwa maski ngani dai pa sinda nagkahilingan ta deficil pa kaidto an kwarta kaya masakit sa parti ni Dodong na maglarga pasiring sa Grace Park tanganing makipag hilingan ki Rita. Si Dodong iyo an pinaka matua sa 10 na magturugang kaya an saiyang nakukua sa pag karpentiro mina dalagan sa pagkakan kan saiyang mga tugang asin pambalon sa pag escuela sa CSNHS. An mga magurang ni Dodong pareho dai nin trabaho ta pa ekstra-ekstra sana man sa pag linig sa terminal kan Alatco. Gurang na si Dodong, maluya na an bitis maglakaw asin naglalaom na sana sa kadikit na nakukua sa SSS. An saiyang mga aki igua na nin kanya kanyang familya sa bicol asin sa Manila. Iba asin bako si Rita an napangagom ni Dodong ta si Rita napangagom man daa nin sarong Jeepney Driver sa ibaba-ilalim sa Manila. Sa oras na makaangog si Dodong nin kanta ni El Masculino na pinapatugtog ni Gil de la Cruz kan programang Birahe Chachahe sa estasyon kan OK FM, dai niya makontrol an sadiri na mapahibe asin mapaturo nin luha ta nagigiromdoman si Rita. An gabos na pag romdom asin pagluha, itinatago ni Dodong sa saiyang agom na si Nanay Ogbos, iyan an alyas sa esposa ni Dodong ta ini mahilig magluto nin sardinas na iguang ogbos kamote. Aram kaya ni Dodong na rarapadohon siya ni Misis nin palo-maria kung liwat na romdomon si Rita. Papano ni Dodong malilingawan si Rita ta sa kada pagsurat saiya, nasisiraman siya sa mga sinasabi kan babae, arog baga kan mga tataramon na “Iniibig Kita Dodong” asin Sa langit ako mag hihintay. An mga mensahe kaidto sa pen pal, nakasurat sa tagalog asin bihira mag English ta an mga nagsusurat mga para buradol asin mga para labog sa oras nin klase. Dai nanggad malilingawan ni Dodong si Rita ta ini saiyang namoo’tan nin daing siring. Dai man sinda nag break ta an solamenteng nagputol kan saindang pag suratan iyo an pag agom ni Dodong ki misis niya. Nagtutubod si Lolo Dodong, na kadaklan sa mga kalalakihan, may agom o soltero, na oras na maglaog sa memoria ninda si dating elosyon arog ni Rita, daing kabaing na Siram an namamatean kaya ginigibo ninda ini sa oras nin pag turog asin bagaman sa likuran kan harong ta harayo sa pag masid kan saindang esposa. Saro sa masiramon na tirade ni Rita sa surat iyo na sinda daa magka dagusan, papaonrahan niya si Dodong kan saiyang kamawotan na siya badusan nin doseng aki, mayong pinag iba si orig na Pakal, kaya sa mga momento na pig babalikan ni Dodong an saindang love story, bako sanang girok sa saiyang puso an namamatean kundi pati girok sa pu’son an nagpap girabo sa gurang na kaining buhay.

コメント


bottom of page