top of page

PISTAPistang mga gadan, pistang mga kalag. Arog kan Kristmas, Valentine asin Mother’s Day, dapat an mga pistang ini aro-aldaw. Pero arog kan kina-ugalian lalo na digdi sa Pilipinas an duwang magkasunod na pistang ini, Nobyembre 1 saka Nobyembre 2, pigkokomemorar sa paggiromdom kadtong nagtalikod na sa kinaban arog kan mga padanagt tang paryentes asin partidaryos.

Ngonyan na pandemya poon pa kan sarong taon an pistang mga gadan asin pistang mga kalag kabaliktaran lugod huli ta an mga tao prohibido na maglaog sa kamposanto, cementeryo, memorial parks maguin pampubliko, pribado o saderi kan mga simbahan.


Kumo mga sentimental an mga Pilipino na kadaklan mga Kristiyano asin Katoliko minadaguso sa pahingaluan kan saindang mahal sa buhay na nagharali na sa kinaban tanganing magdara nin burak, magsulo nin kandila asin magtiripon an pamilya sa pagiromdom kan saindang mga mahal sa buhay.


Alagad ngonyan kun suarin an celebrasyon mayo man lugod tao sa kamposanto ta bawal sa pag-ibitar kan pag-urolakit kan corona virus na peligroso sa salud asin buhay kan mga tao.


Sa totoo lang antes kan Covid lockdown dakulaon na negosyo an duwang aldaw na kapistahan na ini kan mga gadan asin mga kalag.


Sa banwaan na Nabua ngani may mga telibong, may circus, may mga pakawat asin engrandeng karakanan o bangkete, magagayon an mga nitso, an iba ngani pormang barko palibhasa kadakul mga US Navy sailors an naghahali sa nasambit na banwaan.


Maski sa mga cementeryo, maguin pampubliko asin pribado digdi sa Naga, sa Legazpi asin iba pang mga ciudades gulpihon ang mga tao na tiripon sa laog nin duwang aldaw asin bangui sa pagcelebrar kan relihiyosong celebrasyon.


Sa Eternal Garden ngani saka sa Santo Nino Memorial Park sa diyan sa barangay Balatas bako na lang mga Naguenyos an ipiglulubong kundi pati mga taga-ibang lugar na hararayo sa Naga arog kan Milaor, San Fernando, Magarao, may hali pa nganing Caramoan. Ngonyan sa pagboot kan gobyerno an pagdalaw lugod sa kamposanto itinutugot sana antes asin pakatapos kan okasyon, bako kan duwang aldaw na pista an paglinig kan mga nitso, pag-pintura asin an pagdalaw dai pwede sa petsa 1 asin petsa 2 kan Nobyermbre ta iyo yan an pigtudan kan tao na minadagsa sa mga kamposanto.


Marhay/maraot an pangyayaring ini sa laog nin duwa nang taon ta an mga tao dapat kun nakakagiromdon kan saindang mahal sa buhay bako lang pistang mga gadan asin kalag kundo aro-aldaw maski pa bangui tanganing ipahiling an saindang pagkamoot asin pag-giromdom sa mga nagtaralikod na.


Garo man lang Penafrancia Fiesta o pintakasi sa mga barangay, banwaan asin ciudad na tano man ta mahadok sana sa patron o patrona kun suarin kadakul nang tao na pwede man sa ordinaryong aldaw bako pang suru-suan asin nakapila an mga debotong mahadok sa mga imahen.


Dapat ngani an mga padi asin pastor na minamisa sana durante kan Todos Los Santos sa laog kan cementeryo dapat gibohon ining aro-aldaw bilang pag-opreser nin sakripisyo nin misa para sa mga mayo na.


An pistang mga gadan iyo an pista sa ibabaw kan kinaban para sa mga hawak na nag-untok nang maghangos asin mga binunyagan. An pistang mga kalag o Todos los Santos iyo an paggiromdom kan kalag asin espiritu kan mga mayo na na pangarugan an saindang marhay na naginibuhan kan sinda nabubuhay pa.


An laman nalalapa, uuludon asin maguiguin kabu-kabu alagad an espiritu o kalag na nagsuhay na sa laman nin tao dai ta aram kun sain maduman sa kalangitan, sa purgatoryo o sa imperno susog sa satuyang pagtubod o sa kahiwasan asin espasyong mayong katapusan maguin sa ibang planeta, sa ibang bituon o mawawalat digdi sa ibaba sa satuyang kapalibutan, sa kadagatan, sa mga kadlagan asin sa mga gapo asin kakahuyan maski sa mga ciudad na pwedeng nagmamasid sa mga nawalat digdi sa kinaban arog sa satuya mismo na buruhay pa.


An pinaka-importante na dai nungka niyato malingawan an satuyang mga magurang, mga apuon, mga tugang, asin iba pang singaki sa pagpusog kan pagkaminootan kan mga taong minukna kan satong Kagurangnan.


Bako magpara-iriwal, magbangayan lalo na ngonyan na panahon na harani na an eleksyon.


Comments


bottom of page