top of page

Sarado An Kwarto Ni ElvisMasiramon an pagmati na ika pig dulok nin sarong kagalang-galang na tawo tangani sanang ipaaram na nagugustuhan niya an saimong programa sa Radyo Balansyado. Ini mayong iba kundi si Mrs. Jennifer Matubis Brendia, tubong, Iriga City, nagtapos nin pag aadal sa Naga, gikan sa familya nin mga parakanta, dati siyang maestra sa CSNHS, asin agom siya ni Mr. Oscar Brendia na propiong Naguenio. Ipina giromdom niya Sakuya na, ultimo kaming nagka atubang asin nagka ulay kan mga taon 1977 asin an lugar iyo an Grandstand kan Camhi. Sa tahaw kan saiyang klase sa mafreskong grandstand, nag ulay kami tungkol sa tugang kong si Vilma na saro sa saiyang mga estudyante, ninhuli ta an sakuyang tugang nakakomiter nin mga absences ta kan panahon na idto, deficil sa tugang ko an mag laog sa escuela na mayong balon o dai kumpleto an pagkakan dara nin pagtios kan familya. Totoo man nanggad na an saro sa mayor na rason kaya gulpi an mga kaakian na nagpupundo sa pag escuela ta mayo nin bastanteng pagkakan sa laog kan harong. Si Maam Jennifer sarong estriktang maestra kaya dai niya nagugustuhan an pirmeng pag absent sa klase kan sakuyang tugang, asin an rason kaya nag sakat ako sa grandstand para ipa sabot Saiya na nadedeficilan an tugang kong si Vilma na mag report sa klase ta ini gutom, asin mayo nin balon ta kan panahon na idto, kulang an sakuyang sueldo sa pagka mensahero asin kulang man an sueldo kan tugang kong si Carding para sa samuyang familya na an mga magurang mayo nin trabaho. Sa pagbisita ni Teacher Jennifer sa sakuyang programa, pinag ofreser niya an mga educational information na saiyang tinipon asin sinaray sa halawig na panahon. Sa mga nag sunod na mga aldao, sinda Oscar asin Jennifer Brendia, naging regular na paradangog sa sakuyang mga programa asin an paborito nindang madangog iyo an mga kanta ni Elvis Presley. Igua nin dahilan kaya yaon an saindang pag hanga ki Elvis asin ini iyo an personal nindang pag bisita sa harong ni Elvis Presley na iyo an Graceland sa Memphis Tennesse duman sa America. Si Elvis Aaron Presley, namundag kan January 8, 1935 sa Tupelo, Mississippi asin nagadan sa edad na 42 sa Memphis Tennessee ninhuli sa atake sa puso. An saiyang lawas ilinubong sa saiyang residencia sa Graceland. Dai pa sana nahahaloy nagadan man an saiyang solo-solong aki na si Lisa Marie Presley, mantang nabubuhay pa an saiyang deborsyada na si Priscilla Beaulieu. Kaya palan parating pina pasyaran ninda Oscar asin Jennifer Brendia an harong ni Elvis ta ini harani sa harong kan saindang matuang aki na duman nag eerok sa Tennessee. Sinabi ni Maam Jennifer, na bako sana sa magayon na boses ni Elvis siya naghanga kundi sa marhay na boot kan Hadi nin Rock and Roll ta an saiyang mahiwas na Graceland, napapalibotan nin mga negocio na saiyang pig pundar sa objetibo na makapag duhol nin empleo sa mga pobreng amerikano. Magayonon paghilingon an simpleng harong kan Aki pa si Elvis duman sa Tupelo, ini may sadit na balkon, asin sa luwas kaini iyo an atamanan nin orig kan saiyang ina si Gladys Love. Kan aki pa si Elvis nabubuhay sinda sa tabang kan kataraid sa harong asin dikit na ayuda kan gobyerno ta mamundo na an saiyang ama na si Vernon napreso nin walong bulang ninhuli sa pag palsipikar nin tseke. Nakakangalas paghilingon an kagayonan kan Graceland ta ini garong kastilyo na may mga magayon na kuarto asin mga kagamitan. An dai nanggad maisihan ninda Oscar asin Jennifer kun tano’ ta sa interong panahon, nakakandado an kuarto na pig tuturugan ni Elvis asin dai nanggad itinutugot na ini mahiling kan mga tawo o turista. Kun kaya dai sinda nin ideya kun ano an hitsura kan katre, apadaor asin banyo ni Elvis Presley ta haros an mga tao dai makarani sa saradong kuarto kan parakanta. Sinda Oscar asin Jennifer Brendia, sa lalong madaling panahon inaagda kan saindang aki na duman na mag istar sa Memphis Tennessee sa America.

コメント

コメントが読み込まれませんでした。
技術的な問題があったようです。お手数ですが、再度接続するか、ページを再読み込みしてださい。
bottom of page