top of page

Si Monsignor asin an Valentine’s CardValentine’s Day, nagigiromdoman ko an saro sa popular asin respetadong Pade sa Bicol, si Monsignor Nicanor Belleza, naging Kora Paroko kan Naga Cathedral kaidtong decada 70. Pinaka premiro kong propesyon an pagiging mensahero nin telegrama sa kompanyang Clavecilla Radio System na pagsadiri kaidto ni Dr. Wigberto Clavecilla. Katatapos pa sana kan Valentine’s Day kaya kadakol nin stock na Valentine’s Card an Clavecilla, ini an pig uusar sa inaapod na Social Telegram. An Valentine’s card iguang nakasurat na dakulang LOVE GRAM, na an nakatatak na texto iyo an manonongod sa pagkamoot asin idinadagdag na sana an personal na mensahe, kaya tunay na maogma sa sarong soltero o daraga na maka resibe nin social telegram sa panahon nin Valentine’s Day. Ordinaryo sa sarong daraga na sa aldao kan Valentine’s Day, igua siyang maresibe na social telegram haros pa sana ini mag kagsing sa grabeng kaogmahan asin siring man sa sarong soltero na an maka resibe kaidto nin social telegram sarong onra asin suerte. Alagad an sarong social telegram para ki Monsignor Belleza ipinadara bako sa panahon nin mga puso kundi para magpa abot nin en-ora-buena sa sarong okasyon ni Monsignor Belleza asin kan Naga Cathedral. Naubos na an supply kan inaapod na All Occasion Card na bagay sa mga aktibidad arog kan Inauguration, Foundation Anniversary, Graduation, o ano man na okasyon bako an manonongod sa pagka moot o erelosyonan. Dara kan pagigi kong ignorante asin bakong sensitibo, an mensahe para ki Monsignor Belleza ikinaag ko sa LOVE GRAM na may naka imprentang puso na may nakatadok na garod, tunay na simbolo nin relacion nin Lalaki asin Babae, arog ninda Romeo and Juliet. Ipinarada ko an sakuyang kakarag karag na bisekleta sa ibaba kan kumbento sa may pintuan kan pasiring sa Parochial, sa pagsakat ko sa kumbento kan Cathedral, duman ko nahiling an mga bisita, mga mag agom, na kadaklan mga miembros kan Alta Sociedad sa Naga,( mga mayaman kaidto sa Naga iyo an Abella, Diaz, Sibulo, Roco, Grageda, Perez, Prado, asin dakul pang iba, dai pa kaidto uso an mga Chinese). Sa tahaw kan tiripon, orgolyoso kong itinao ki Monsignor Belleza ang LOVE GRAM. Dai maintindihan an huyom kan Pade sabay sabi…Ano ka naman Noy, ano na lang an sasabihon kan mga bisita…baka maghuna sinda igua akong BATA…sabay ngirisi an mga bisita…Huri na kan maisihan ko na may mga kasubahan palan na patungkol sa Pade, arog kan nadangog ko minsan sa sermon ni Fr.Fidel Bagayawa , na an saro daang nagtapos sa seminary, tinutugutan munang magpuli sa familya, magbakasyon o mag travel tanganing atid atidon niya kun desidido sa ordinasyon, kaya magpili siya, siisay an gusto niya, si Cristo o si Cristy? An mga orolay nin mga gurang kaidto iyo an kasubahan na dai daa puede si Pade mag bunyag ta sibot pa sa pag Rosario, kaya palan ta ang pig sasabing Rosario pangaran kan saiyang kaibahan sa kumbento. Pero an mapait sa sarong messenger sa telegrama kun, an telegrama delayed, o kina agahan nag abot, dai na naserbe an katuyuhan arog halimbawa kan telegram na an nagpadara haling manila, gustong magpa sabat sa pagka aga sa PNR o Airport, dahil sa late nag abot an telegrama,mismong si sender iyo an nagrerceive. Iyan an malanit na tabuga an premyo sa Messenger.


Si Lando, halangkaw, guapo asin maskulado, taga Centro, mahilig magpadara nin Social Telegram sa pig eelosyonan na daraga. Ako an paborito niyang messenger ta marikas daa akong magpadalagan nin racer bike kaya nakaka abot tolos an social telegram sa daraga. An ginigibo ni Lando, nag hahalat sa samuyang oficina, nagbabasa nin komiks o minsan naka ongko sa tukawan para halaton an sakuyang pagbabalik para istoryahan siya kung anong reaksyon kan babae sa pag resibe kan saiyang Social Telegram. Sa oras na naresibe na an telegrama, pig sasabi samuya ni Lando na aram niyang naresibe na asin nabasa na an saiyang mensahe ta nagpoon na daang mag tibok an saiyang puso, na garong sinasabi na makusog an saiyang ESP. Dara nin kaogmahan, mapuli si Lando sa kalye Prieto na interong luwas an pakpak kan maskuladong lawas tanda nin grabeng kaogmahan ta nabasa kan babae an saiyang boladas. Minsan, naisip ko na masuerte kutana akong tawo, ta puede akong makapag trabaho sa Palacio Malacanang halangkaw an sueldo bakong arog nin sarong Messenger, ta malakas ako ki Lando, mag amigo kaming tunay. Iyan, kutana kung, an saiyang padangat na Ama, naka suerte man lamang na manggana sa saiyang kandidatura bilang Presidente kan Republic of the Philippines.

Comments


bottom of page