top of page

Si Teberio Taga SipocotKadakol nin istorya an Penafrancia fiesta, ini magpoon sa horomokan sa Traslacion sagkod sa Fluvial Procession. Haros taon-taon na kafiestahan ni Ina, pareho sana an sinasabi kan mga gurang, igua daang mga parabulig na bako man odok sa puso an pag alsa sa andas kundi an magpasali ta yaon diyan an mga burat na mga tambay na daing pag alangan na pig rarabnot an mga samno ni Ina. Kan ako yaon pa sa DWRN, nauso kaidto an kulungan ng mga lasing. Iguang sarong mini truck na napapalibotan nin chicken wire asin duman pig kukonkon an mga nagpapasaway na burat. An truck na may karatula nin “kulungan ng mga Lasing” nakasunod sa andas ta an siisay man na madakop nag papasaway tolos pig guguru’lok kan kapwa parabulig asin pig iintriga sa PC-INP tanganing ibandillo sa laog kan truck. An resulta iyo na an prusisyon ni Ina garong kangingisihan ta iguang hitsurang kabalang na nakabintana sa laog kan truck. Minsan si Tyang Tutay na taga Triangulo, nagngalas asin nagka init an payo kun tano ta nahiling niya an aki niyang si Bornok na sige ang porosong posong sa laog kan truck kaya palan saro si Bornok sa ikinunkon sa Kulungan ng mga Lasing. Ining nakaaging Traslacion nahiling sa telebisyon an sarong joven na lalaki, medyo payat an lawas na nakasakat sa andas ni Ina, alagad maka bagbag damdamin an nahiling saiya ta harayo sa ugali kan ibang nagpapasaway ta ini nagdapa sa andas, nakatingag ki Ina asin nagpangadye asin nagkruz tanda pagtapos kan saiyang pangadye. Sigun sa mga nagkomento sa Social Media, iyo idto an tunay na parabulig ta nag agui nin sakripisyo na makasakat sa andas tanganing makarani ki Ina ta igua siyang gustong ipakiulay ki Nuestra Senora Virgen de Penafrancia arog kan pag paomay sa kahilingan kan saiyang mahal sa buhay. Iyo iyan an magayon na pangyayari sa prusisyon, bakong mag inom nin arak tanganing masiram an pag mati na mag sakat sa andas asin magtumbling pasiring sa kadagatan nin payo nin mga parabulig. Minsan masiram logod magdalan sa ibabaw kan building ta hiling-hiling an sarapakan, gurunitan kan mga para boya. Perang decada na an nakalipas, nabantog sa mga prusisyon ni Ina si Teberio, an mestizo asin guapong soltero na tubong Sipocot. An saiyang kaguapohan, iyo an garong samno sa andas ni Ina ta ini halangkaw na lalaki, garong actor sa Hollywood, medyo kulot an buhok na kahawig ni James Dean an amerikanong actor na may magayon na tindog kaya lang amay nawara sa telon ta ini nagadan sa aksidente kan an saiyang pig lulunadan na awto magbalingtong sa sadit na bangin. An mga kadaragahan nagkukurahaw kan pangaran ni Teberio kun ini saindang nahihiling na naka itaas sa payo kan mga parabulig asin nagpapangadye sa imahen ni Ina. Haros taon taon, nahihiling si Teberio sa Traslacion asin Fluvial. Sa mga istorya kan mga Lolo ngonian na mga parabulig kaidtong panahon, si Teberio aki mga para badang sa Sipocot alagad dai man itinuga an tunay na pinag halian ni Teberio ta an saiyang hitsura mestizo na garong Espanyol o amerikano.


Si Teberio an ejemplo nin soltero na malinig an hitsura, makinis an lalawgon marhay magdara nin bado maski ngani nagdakula siya sa pag uma asin pag badang. Nakalihis an mga taon, dai na nahihiling si Teberio sa kada fiesta, ni minsan dai ngani napag ulayan an tunay niyang pangaran asin pinag halian kun tadaw ta siya garong sarong foreigner. Kan panahon na idto, perang taon pa sana an nakaagi matapos an WW2. Si Teberio puedeng aki nin soldados amerikano na nadestino sa kabukidan kan Sipocot, alagad an gabos istorya na sana ta ultimong mga gurang duman sa Sipocot mayong magiromdoman na lalaki na may pangaran na Teberio.

bottom of page