top of page

Siento biente singko

Ni Dr. Christian C. Vega


Sa katanusan kang aldaw, ragit kuminukurahaw

Minaentra sa satong lawas, ini satong rinurokyaw!

Kung ano man na katibaadan, kita minadusay dae tinatalikudan

Maske ano pamang sakit para sa pinapadangat na kinaban.


Ang satong pagkatao, nungka nanggad minasuko

Sa anumang penomino, minabungkaras taas payo

Handang magdusay sa turos kang pugol na pisi

Nagtitikapo man sa dikit na kapot na tipasi.


Diyan kita nabisto, bilang sarong Pilipino

Sakupon man ning ibang rasa ning Tao

Naglaban sa sarong obheto para sa banderang sato mismo

Sa laog kang pirang dekadang pinanginotan kang mga kolor patriotismo!


Ang katalingkasan rumdumon asin kuguson

Dae makalingaw magheras kang suhapon

Ta ini ang minapabaskog sa tamang isog

Kang Siento Bienteng Taong pusog makusog!


Comments


bottom of page