top of page

Siisay an Gusto Mag Canada?Palibhasa aran na kan kadaklan na mapuli na ako sa Pinas sa Septyembre 23, dakol an mga nag-arapod sakuya ngonyan na aldaw, an iba nag text ta naghahapot kun tano ta amay ako nag-uli.An iba nagsasabi abang gayon kan Canada, dapat dai muna ako magpuli. An iba man lalo na sa Pilipinas sabi ninda duman na lugod ako mag-Peñafrancia fiesta.


An tunay na dahilan kun tano ta imbes Nobyembre 8 ako malayog pauli, paka birthday ko sanang Nobyembre 7 pa kuta na an celebrasyon digdi sa Canada sponsored kan mga akia sin makuapo digdi.


Mapoon na an ereskwelahan an mga aki sa Setyembre 6 kaya mayo na akong kaibahan digdi sa laog kan harong, tapos nagka-igwa pa nin mati an akuyang manugang na pinabubulong sa dakulang hospital duman sa Kelowna City, duwang oras na biyahe hali digdi sa Kamloops.


Saro pa, mapoon nang mag-abot an yelo kan winter asin dai na kaya kan sakong rayuma ta maski ngani an lipot kan aircon sa harong nalulupog na ako, orog na garo kan lipot na mahibog na yelo poon sa tuktok kan mga bukid sagkod sa mga natad asin tinampo. An mga kahoy patos kan yelo.


Kaya mauli na ako sa Pilipinas kong Mahal.


Sigurado mapungaw sa mga kapamilya ko digdi sa Canada pero mayo akong maguinibo. Sabi sako kan parasurat na si Guyo Castilla “marhay man ngaya Ning ta bukas na liwat an Bicol Mail”. Pigsuratan daa siya ni Nilo Aureus, an publisher, na magsurat liwat nin Column ta mabalik an diyaryo na nahuntok kan Hulyo sa maabot na Septyembre 1.


Nag-apod man sako an pinsan ko na si Carlo Gavino, retired US Navy sailor na marhay man ngaya na mauli ka na, ta ako mauli man nganing bibisita sa mga kapamilya ko duman sa Milaor.


Nag-apod man si Amigo kong si Ompong Baldemor na nag-aaporada ta makarape na kami sa SM. Si Baldemor balik pagka-direktor kan board of regents sa Naga College Foundation asin chairman kan corporate social responsibility department kan NCF.


An tugang ni Carlo Gavino na si Bernardita, barangay official sa Pasay City, nag-iimbitar na maghapit ako sainda sa Pasay pag-uli bago ako mag-pasiring sa Bicol ta istoryahan ko siya sa buhay sa Canada.


Naka-ulay ko man si Aura Martin-Candelaria, kumadre kong negosyante sa Naga na nagsabi sakong “ Ano ta mapuli ka na? Pero kun mapuli ka, magdara kan Canadian na agomon mo na”. Sabi ko man, “Dai ko na kaya”.


An saro kong pinsan sa Legazpi, na si Vangie Morallos, nagsabi na dai muna ako magpuli ta an agom niya mapa-Canada man ta mabisita kan mga akia in mga makuapo sa Alberta.


Nag-text man sako via messenger an saro kong classmate sa Milaor Central,na mapuli siyang hali sa New Jersy sa December asin mahilingan kami duman sa Milaor sa ika- 70ng anibersaryo kan Batch 62’.


An mga makuapo ko, an mga aki ko asin manugang sa Bicol sige an arapod ta pungaw naman daa sinda. Nagpapaguiromdom kan pasalubong lalo na min tsokolate, kawatan asin bado. An pinaka simpil sakuya, iyo ta mahali ako na dai ko maantabayan an sakong manugang na si Francis na nagpapabulong ta ako mauli na.


Kadakol na akong mga amigos asin amigas digdi na konsiderado kong mga tugang, mga aki, mga makuapo asin kapamilya na haros aro-aldaw ako binibisita digdi sa harong kana ki ko sa Kamloops.


Nagkarape-kape kami digdi sa harong, nag-iiristoryahan, nag-mamarites, pigdadarahan akong panira, sarong beses ngani, sarong sakong bagas an parapasan an dinara digdi sa harong kana ki ko. Kan naka-aguing Domingo, sa harong kan amigo nin pinsan ko, may anibersaryo sa gadan na taga-Laguna, imbitado kami, gulping pagkakan, may inomon na red wine, may aniit, dinuguan, pansit bihon, may inasal na manok, liempo asin iba pa. Maogma an iristoryahan, halo-halo an mga bisita, may puting Canadian, may mga taga-Mindanao, tga-Laguna asin taga-Bicol. Pag-uli, may dara pang padara.


An magayon na iribanan kan mga Pilipino digdi asin mga puti, iyo an nakakawili sako na mag-istar kutang haloy kun dai lang sa lipot kan klima.


May mga imbitasyon pa ngani sako na magpa Vancouver, magpa- Langley, magpa- Surrey, Victoria, Edmonton, Calgary asin duman mismo sa Toronto. Pero dai ko na kaya.


Bukas pa an imbitasyon sakuya ni Carmelo San Andres na mag reunion an mga Atenista arog ka Kid Requejo (an saiyang agom na si Lina nagagadan pa lang), Jun Aureus, Jun Dabo, Cesar Prado, Alex Borromeo asin iba pa, tangarig mag-orogma duman. Pero pigsayumahan ko na. Sabi ko baka next time.


An Canada sarong Welfare State na an gobyerno pagmakulog sa mga ciudadano kan saindang mga diretsos, salud, paz y orden asin kanya-kanyang pagtubod, ideolohiya asin relihiyon an dapat lang magsunos sa Lae.


Belib ako sa simbahan (Katoliko) ta maski ngani 25% lang an Katoliko sa Kamloops City pero pirming pano an simbahan, solemna an misa, nagpaparticipar an lambang saro, asin 90% an nagkokomonyon. Ngonyan na mga ngonyan, an gobyerno kan Canada, nag-iimbitar sa gabos na gustong mag-istar asin magtrabaho digdi, maguin ciudadano asin mag-aprobitsar kan mga privelegio asin benificio kan sarong Canadian.


Bakong importante an kolor an importante tatao magtrabaho, mahigos, bakong mapili sa trabaho, asin gustong mag contribuir sa kauswagan kan enterong nasyon kan Canada na may sampulong provincia. An gobyerno digdi ay Parliamentary System, an Primer Ministro an pamayo kan gobyerno, estado iyo si Reyna Elizabeth kan England na bago pa lang magadan, an gamit na tataramon iyo an French asin English asin an pinaka-mahalaga iyo an mauswag na ekonomiya asin pagbuhay kan tao.


An gustong maguin Canadian citizen na mga Pilipino, mag-aaply sana personalmente asin via online sa Canadian Embassy sa Makati, Metro Manila.


Good luck!

Comments


bottom of page