top of page

SURAT PASTORAL

ARCHDIOCESE OF CACERES

Office of the Archbishop

Pilgrim City of Naga, Philippines


SURAT PASTORAL

Para sa Pangkinaban na Kaaldawan Para sa mga Lolo, Lola, asin Mga Gurang

 

MGA PRIBILEHIADONG SAKSI


Ako an saindong Dios asin aatamanon ko kamo sagkod na kamo maggurang saka magputi an saindong buhok. Ako ang naggibo saindo asin ako an maataman saindo; tatabangan ko kamo asin ililigtas ko kamo. (Is 46.4)

 

Namomotan kong mga tugang ki Cristo!


Susog sa ipinagbubuot kan satuyang namomotan na Santo Papa, na inako niato bilang Lolo Kiko kan siya nagbisita sa satuyang nasion, na sa maabot na Domingo, Julio 25, ipagseselebrar niato an enot na Pangkinaban na Aldaw Para sa mga Lolo, Lola, asin mga Gurang, o World Day for Grandparents and the Elderly. Pinagbuot niya na ini man iselebrar taon-taon, sa kada ikaapat na Domingo kan bulan na Julio, an pinakaharaning Domingo sa kapiestahan ni San Joaquin asin Santa Ana, mga magurang ni Birhen Maria, mga lolo asin lola kan satuyang Jesukristong Kagurangnan.


 Dakulaon ang importansia kan presensia kan mga gurang, mga lolo, asin lola sa laog kan pamilia asin sa satuyang komunidad, lalong-lalo na sa ngaran nin pagtubod. Nagtaram asin dakul na beses na tinawan nin duon ni Papa Francisco ang siring na kahalagahan nin mga gurang, sabi nya: “an mga gurang, an mga lolo, asin lola, sinda an koneksion, an nagsusumpay kan padagos na pagtukdo asin paghiras kan pagtubod sa mga kaakian asin hobenes. Bako lang sindang mga tawo na dapat bantayan asin atamanon; ang katotoohan iyo na, sinda mga pribilehiadong saksi kan maimbod na pagkamuot kan Dios. Mga dakulang kasangkapan man sinda sa pagharubay kan Marahay na Bareta o pagpalakop asin pagpapusog kan pagtubod. May mahalagang papel man nanggad sinda sa buhay pastoral kan simbahan.


Mga gurang, mga lolo asin lola, minatingkalag sa saindo an simbahan. Padagos lugod nindong mahimo an saindong mision: an pagtanom kan pagtubod sa mga masunod na henerasion, an pag-antabay sa sainda gamit an saindong kadunongan, asin pagtukdo sa sainda sa pagrumdom kan saindang ginikanan asin sa pagmukna nin maray na pundasion para sa saindang buhay. Orog sa gabos, sabi ni Papa Benedicto XVI, na sinubli ni Papa Francisco, an saindong pagpamibi sarong mahalagang burabod para sa simbahan asin banwaan; ‘an pamibi kan sarong gurang nakakataong proteksion sa kinaban asin puedeng mas may pakinabang pa sa esfuerzo nin kadaklan. An saindong mga pag-arang para sa kinaban, lalo na sa panahon ngonian dai nanggad masasayang kundi ini magseserbeng pusog na sarigan.


 An pandemia na nagdara nin kadakul na pagbabago sa buhay kan tawo ngonian, dai lugod magin ulang para sa pagsimbag sa pangapodan na ini kan simbahan. Sarong konkretretong paagi tangani na maipamate sainda ang pagpapahalagang ini iyo an pagbisita o pag-apod sainda. Maipaabot lugod an mensahe nin pakikisumaro sa sainda ni Papa Francisco. Sa mga mayo na nin lolo o lola, an selebracion na ini mataong oportunidad para gibohon an pagbisita sa naghehelang o ang pagpangadie sa mga nagadan na nin huli sa pandemia. Sa pagtugot kan satong namomotan na Papa Francisco, an Simbahan nangangako nin indulgencia plenaria para sa kiisay man na magibo kan mga ini.


Lugod ang selebracion kan Enot na Pangkinaban na Aldaw Para sa mga Lolo, Lola, asin mga Gurang mapano nin kagayagayahan asin sa sato gabos magdanay an bendicion kan satong Kagurangnan.


Viva San Joaquin! Viva Santa Ana!

 


ROLANDO J. TRIA TIRONA, O.C.D., D.D.

Arzobispo kan Caceres

Julio 18, 2021

Comments


bottom of page