top of page

Surat Pastoral mapapadapit sa Pirilían 2022


AN KAGURANGNAN IYO AN HADE, SIYA AN NAMAMAYO KAN MGA BANWAAN

(Salmo 22:28)


Namomotan na mga kahimanwa:


Harani na naman an pirilian na gigibohon niato sa Mayo 9, 2022. Siring kan mga nakaaging taon, sa siring na panahon, boot mi giraray, bilang saindong mga Pastor, na magpahayag nin mga nagkakapirang pagiromdom.


Para sa mga candidato: boot ming magpahayag na an oficio sa gobierno bakong derecho asin pagsadiri nin siisay man kundi ini sarong katungdan asin paninimbagan, bakong pag-kamkam nin kapangyarihan ni paagi nin pagpayaman.


Kun igwa man nin katakin na kapangyarihan sa pag-asumir nin puesto sa gobierno, ini sinublían sana sa tunay na pinag-gigikanan nin kapangyarihan, na iyo an mahal na Dios, ta Siya (sana) an Kagurangnan, an tunay na Hade, na (dapat) namamayo sa banwaan (cf. Salmo 22,28). Ini an dapat mawoton nin mga candidato na maglingkod sa paaging nakaka-agid sa pamamahalà nin mahal na Dios.


An katuyohan kan oficio sa gobyerno iyo an pag-ako nin katungdan na ipinagkatiwala kan mga namamanwaan. Kaya salâ an pamamakal nin voto, an panloloko, an pagputik asin pagdayà makakua sana nin voto tanganing manggana. Salâ an pag-samantalá sa kadukhaan asin kakulangan nin pagkasabot kan mga tawo; sala an pagratak sa kapwa orog nang gayo kun ini sahot asin kaputikan man sana.


Para sa mga botante: iyo man ini an satong masasabi. Sa haloy nang panahon, sato nang hinayag asin lininaw an mga dapat niatong hanapon sa sarong candidato arog baga kun siisay an may maninigong kakayahan (competence); an minagalang sa buhay, dignidad asin derecho nin tawo; an dai naggagamit nin dahas sa pamamahalà; an matanos, an may integridad (bakong corrupt), asin igwa nin paninimbagan (accountability); an igwa nin marahay na “track record” asin plataforma nin pamamahalà; an may pagmakulog sa kapalibotan; an madefensa sa territorio kan satuyang nacion; an may pagmakulog sa mga dukha asin kasaraditan—asin na an gabos na ini nakapatugmad sa pagtubod sa Mahal na Dios (ta siya maka-Dios).


Siisay baga sato an dai pa nag-aaram kaini gabos? Kun kita hinahapot kun ano an hinahanap ta sa sarong candidato, haros sararo kita sa pagsambit kaini gabos. Alagad ano ta napapasalâ pa giraray kita sa pagpili?


Enot, baka dai ta kayâ midbid an mga candidato o habô tang magtubod kun ano man nanggad siya. Habo ta halimbawa nin parahâbon, alagad an pinipili parahâbon, ta gayod dai ta aram na parahabon o habô ta lang magtubod na siya parahâbon!


Ikaduwa, napapatubod kita nin mga saláng osipon mapapadapit sa sarong candidato— kadakul kayang fake news asin disinformation. Kaya magmaan kita asin tunay na mag-siyasat tanganing maaraman an tamà, an karahayan, asin an katotoohan.


Ikatolo, igwa sa sato nin mga nagpapadara sa mga panaó—mga pangsuhol kun apodon, arog baga kan kwarta o kakanon, dawa aram ta, na salâ an magpabakal nin voto sa siring na paagi. Gayod, kadakul kaya sa sato an igwa nin makuring panganga-ipo. Alagad an satong dukhang kamugtakan bakong dahilan tanganing isuko ta an satong dignidad asin magpadara sa suhol na an halagá dai man ngani nahahaloy.


Ika-apat, igwa sa sato na mga panatiko na haros sambahon na an napupusoan na politico— mayo nin paliwanag an makakabirik sa paghiling asin pagtubod; bakong razon kundi sentimiento an pinapa-orog—mayong paki-aram sa “issues” kundi sunod- sunodan sana, depende kun napapaboran asin kun nakikinabang, dawà sa raot na pamamahalà.


Bako kitang responsableng namamanwaan kun kita saro sa apat na nasambit. Dai nyato sayangon ining pagkakataon para sa pagbabagô na madara sa tunay na katiwasayan asin paguswag. Isipon ta na dawa sarong voto sana an igwa an lambang saro sato, igwa ini nin dakulang halaga sa pagpili nin mga maninigo na malingkod sa banwaan.


Dai sukat sana na aramon ta an mga marahay na sukol nin pagpili (criteria), pasigurohon ta na tugmâ an sukol na ini sa pagkatawo nin satong pipilíon. Boot sabihon, an maninigo, may integridad, honestong candidato botohan. Siring man an midbid nyato na parahabon asin putikon dai pagbotohan.


May pangangapodan sa mga panahon na ini nin pagka-baranga, na kaipohan tang magkasararô. Alagad an pagkasararo mangyayari sana kun ini naka-patugmad sa tamà, sa karahayan, asin sa katotoohan, bako sa salâ, maraot asin kaputikan.


Ibanhan ta nin pagpangadyi an satuyang mga paghingowa. Hagadon ta an tabang kan Espiritu Santo na itao sato an liwanag, tanganing sa liwanag mamidbid ta an tunay na maninigo, mahiling man an katotoohan asin ini satong mapanindugan. Antabayan man lugod kita ni Santa Maria, Reyna nin Katoninongan, sa mga panahon na ini nin kariribokan asin pagka-baranga. Sa saiyang pagsurog, makamtan ta man lugod an satuyang minamawot na matoninong asin husay na pirilían.


MGA OBISPO SA KABIKOLAN

11 Marzo 2022


Caceres Archbishop Rolando J. Tria Tirona, O. C. D., D.D.


Libmanan Bishop Jose R. Rojas, D.D.


Virac Bishop Manolo A. De los Santos, D. D.


Daet Bishop Rex Andrew C. Alarcon, D.D.


Legazpi Bishop Joel Z. Baylon, D.D.


Masbate Bishop Jose Bantolo, D.D.


Sorsogon Bishop Jose Allan V. Dialogo , D.D.


Komentar


bottom of page