top of page

TigsikTigsik ko an mga tawong nakakapongot

Na abusado sa mga tawong mabubuot

Tinabangan na ngani iyo pang nanraraot

Maraot na karma iyo an pweding idulot


Tigsik ko an nagpapadagos na pandemya

Pagtirios kan mga tawo, labi-labi na baga

Dai sana magutom nanghahabon na sana

Mga manok kan kataraid binuburuno na


Tigsik ko kun gusto nindo magpaniwang

An ano man na bolong dai man kaipuhan

Pagkakan nin golpe an dapat nang likayan

Pagdisiplina sa sadiri ta iyo an panindugan


Tigsik ko an ibang nasyon na nakakatakot

An dai pagbasa nin biblia gustong ipautob

An Imoralidad iyo na an gustong ipalakop

Kan mga tawong daing Diyos, raot an hutok


Tigsik ko an iba sa mga lalaking parainom

Kun lasngag na nasa alimantak an ininom

Pag-abot sa harong nabalinghaw sa agom

Maurag pang umiskor ata grabe an parong


コメント


bottom of page