top of page

TigsikTigsik ko sa ngunyan an sogok o bunay

Na apwera kan saraditonon nang marhay

An presyo mahalon na, paliog nang tunay

Mga kosumidor, biyo nang nag-aagrangay


Tigsik ko ngunyan an saro sa mga problema

Na haloy nang pigsasapo kaining nasyon ta

An paglangkaba sa pagbariwas kaining droga

Kaya an namamanwaan biyo nang naaalarma


Tigsik ko man an kadaklan sa kaakian ngunian

Na sa mga magurang nagigin mga sumbikalan

Dai na nagdadangog sa pangadal nin magurang

Kaya an iba minadarakula na nalilihis nin dalan


Tigsik ko man an kadaklan sa mga magurang

Na nalilingawan na, pangadal sa mga kaakian

An rason dai nang oras ta grabe an kapagalan

Kaya an mga kaakian, mandata an kinaaabtan


Tigsik ko, mga magurang na an ugali makaurag

Paano man makasaway sa mga aki na paralablab

Kun sa inda natatangad an pagtagay nin bugalak

Aldaw, banggi, ginigibo na sanang tubig an arak

Comments


bottom of page